Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/581/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy z powodu zmiany administracyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822) i art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od uiszczania opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy osoby, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tych dokumentów z powodu zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowanej zmianami administracyjnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/301/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy z powodu zmiany administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4129).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe