Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 287/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Szczuczyn drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 288/LI/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 września 2014 r.

Wykaz dróg do zmiany kategorii (zaliczenie do kategorii dróg gminnych)

L.p.

Miejscowość

Lokalizacja drogi (nazwa)

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

1

Szczuczyn

Od działki 1164 do działki 416/4
(ul. Królowej Marysieńki)

1195
1278
436/3
437/6
1432/1
418/1
419/2

0,1074
0,0912
0,0420
0,0086
0,1832
0,0388
0,0290

2

Chojnowo

Od działki nr 300- droga krajowa nr 58 do działki nr 123/2 -drogi gminnej Chojnowo- Balcer

129
128
127

0,13
0,25
0,28

3

Chojnowo

Od działki nr 127 do działki nr 124

296
295
294
136

0,95
0,74
0,05
0,09

4

Chojnowo

Od działki nr 123/2- drogi gminnej Chojnowo-Balcer do działki nr 140

123/1
124
137
138

0,39
0,24
0,44
0,03

5

Chojnowo

Od działki nr 300 - droga krajowa nr 58 do działki nr 234 (Jambrzyki) -drogi powiatowej Nr. 1869B Szczuczyn-Niedźwiadna

303
47 (Czarnowo)
174(Jambrzyki)

0,30
0,16
0,75

6

Brzeźnio

Od działki nr 58 (Brzeżnio) do działki nr 164 (Niedźwiadna)

23
165(Niedźwiadna)

0,56
0,20

7

Brzeźnio

Od działki nr 262- drogi powiatowej 1870B (Niedźwiadna - Surały) do działki nr 153 Chełchy gm. Grabowo

21
58

0,48
2,86

8

Brzeźnio

Od działki nr 262- drogi powiatowej 1870B (Niedźwiadna - Surały) do granic Gminy Szczuczyn

282

0,99

9

Jambrzyki

Od działki nr - drogi powiatowej nr 1873B (Jambrzyki-Dołęgi) do drogi krajowej nr 61

184/2
184/3
365 (Szczuczyn)

0,0851
0,6587
0,1640

10

Niedźwiadna

Od działki nr 161 -drogi powiatowej 1870B(Niedźwiadna- Brzeżnio) do działki nr 150 Chełchy gm .Grabowo

163
164
166

0,77
0,79
0,28

11

Niedźwiadna

Od działki nr 150/1 - drogi powiatowej nr. 1869B (Niedźwiadna-Kurki) do działki nr 164

167
168
169

0,1
0,3
0,21

12

Niedźwiadna

Od działki nr 161 - drogi powiatowej nr 1870B (Niedźwiadna - Szczuczyn) do działki nr 112 (cmentarz parafialny)

162

0,11

13

Dołęgi

Od działki nr 182 - droga powiatowa 1873( Jambrzyki-Dołęgi) do drogi krajowej nr 61 Obrytki

198
197
46/2(Obrytki)

0,21
0,60
1,9766

14

Dołęgi

Od działki nr 188/1 droga powiatowa (Jambrzyki-Dołęgi) do drogi krajowej nr 61 Sokoły

195
201
200
26/4 Sokoły

0,85
0,40
0,11
0,6921

15

Czarnowo

Od działki nr 40 - drogi gminnej Czarnówek-Niedźwiadna do działki nr 25/1

42

0,08

16

Czarnowo

Od działki nr 41 do działki - drogi gminnej Czarnowo-Mazewo do działki nr 20 obręb Szczuczyn

45

1,39

17

Załuski

Od działki nr 15 do granic Gminy Szczuczyn

52
51
50

0,11
0,24
1,11

18

Bzury

Od działki nr 315/2 - drogi gminnej Szczuczyn-Bzury do działki nr 151

206/1
125
391

0,20
0,52
0,09

19

Bzury

Od działki nr 315/2 drogi gminnej Szczuczyn-Bzury do działki nr 315/1 - drogi powiatowej Guty-Bzury

76
65
280

0,28
0,26
1,04

20

Obrytki

Od działki nr 12/2 do działki nr 20

51/2
53/2

0,1919
0,0871

21

Niećkowo

Od działki nr 1066 -drogi gminnej (Niećkowo-Niedźwiedzkie) do działki nr 892

895
893
894

0,79
0,44
0,22

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe