Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/198/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/189/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1995) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 o treści:

w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 1 zł .";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie i wpłata zainkasowanej kwoty winna być dokonywana nie później niż w terminie 3 dni po zakończonym dniu handlowym do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe