Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/146/14 Rady Gminy Turośl

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) w związku z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, poz. 509, poz.1650, z 2014 r. poz.567, poz. 598, poz.1004, poz.1146, poz.1188) Rada Gminy Turośl uchwala, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej mogą być przyznane usługi, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Wydatki poniesione na usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, celowe lub pomoc rzeczową podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą :

Wysokość dochodu osoby lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażonej w %

Wysokość zwrotu wydatków określona w % w stosunku do udzielonej pomocy

powyżej 100 do 150

50 %

powyżej 150 do 200

75 %

powyżej 200

100 %

§ 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/145/14 Rady Gminy Turośl z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe