| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 27 ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) ustawie o sporcie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mońki;

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejki w Mońkach;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Moniek;

6) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mońkach;

7) klubie - należy przez to rozumieć klub sportowy, działający na terenie Gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie;

8) sporcie - należy przez to rozumieć wszelkie formy aktywności fizycznej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, w tym przede wszystkim związane z uczestnictwem klubu we współzawodnictwie, które wpływa na osiąganie wyników sportowych;

9) dotacji - należy przez to rozumieć dotację celową z budżetu Gminy, o której mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie.

§ 2. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy, polegajacego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując jednocześnie cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć.

2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć jest:

1) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu, na wszystkich poziomach i we wszystkich kategoriach wiekowych przez zawodników, zespoły i drużyny z klubów działających na terenie Gminy;

2) poprawa warunków uprawniania sportu przez członków klubów działających na terenie Gminy;

3) umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako formie aktywności fizycznej w klubach działających na terenie Gminy, w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych;

4) poprawa kondycji fizycznej społeczności lokalnej Gminy poprzez zwiększenie dostępności do wszelkiej działalności sportowej prowadzonej przez kluby działające na ternie Gminy;

5) popularyzowanie sportu we wszelkich jego aspektach, w tym szczególnie poprzez organizowanie zawodów sportowych lub innej rywalizacji sportowej na terenie Gminy przez kluby, a także poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych.

§ 3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na finansowanie lub dofinansowanie celu publicznego związanego z zadaniami Gminy z zakresu kultury fizycznej, udzielanych z budżetu Gminy na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).

§ 4. 1. Gmina realizuje cel określony w § 2 ust. 2 zlecając zadania do realizacji klubom w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy następuje w formie dotacji udzielanych klubom, na zasadach wspierania lub powierzania zleconych zadań.

3. Organem przyznającym dotację jest Rada.

§ 5. Dotacja udzielana będzie na zasadach finansowania lub dofinansowania kosztów związanych z realizacją celu publicznego określonego w § 2 ust. 2 i może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

§ 6. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie:

1) zobowiązań klubu z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia;

2) transfery zawodników z innych klubów;

3) wypłaty wynagrodzeń z wyjątkiem wynagrodzeń kadry szkoleniowej;

4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat o charakterze sankcyjnym;

5) zobowiązań klubu powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

§ 7. 1. Udzielanie dotacji klubom odbywa się w miarę potrzeb klubów - w trybie inicjatywy własnej klubu oraz możliwości budżetowych Gminy, na podstawie złożonego przez klub wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wnioski, które mają być zrealizowane w 2014r. winny być składane zgodnie z ust. 1. Zaś w przypadku realizacji wniosków, które mają być rozpoczęte i zakończone w latach następnych, winny być składane w terminie do 31 stycznia roku, w którym mają być realizowane.Wnioski złożone po 31 stycznia będą rozpatrywane tylko w przypadku posiadania, przez Gminę, środków finansowych na rozwój sportu.

§ 8. 1. Oceny złożonych wniosków dokonują odpowiednio Komisje Rady, tj. Komisja ds. Planowania, Budżetu i Finansów, oraz Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, pracownik Urzędu merytorycznie odpowiedzialny za dany obszar współpracy z klubami, wyznaczy termin i wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

3. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia, po uprzednim przedstawieniu Komisjom, o których mowa w § 8 ust.1.

4. Komisje, o których mowa w § 8 ust. 1, rozpatrując wnioski uwzględniają:

1) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie Gminy;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu w Gminie;

3) zgodność zgłoszonego wniosku z celem publicznym z § 2 ust. 2;

4) przedstawioną we wniosku kalkulację finansową, w tym udział środków finansowych własnych klubu, jak również środków finansowych z innych źródeł, wkładu rzeczowego, osobowego - w tym świadczeń wolontariuszy i prac społecznych członków klubu;

5) możliwość realizacji wniosku przez klub;

6) dotyczczasową współpracę klubu z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z umów.

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się także przy złożeniu jednego wniosku.

6. Komisje, o których mowa w § 8 ust.1, po rozpatrzeniu złożonych wniosków, przedstawiają wyniki swoich prac Radzie, na jej najbliższym posiedzeniu.

§ 9. 1. Wyboru wniosków i przyznania, bądź odmowy przyznania dotacji oraz ustalenia jej wysokości dokonuje Rada.

2. Decyzja Rady, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu z wniosku.

4. O ostatecznej decyzji Rady Burmistrz, zainteresowane kluby poinformuje w formie pisemnego powiadomienia.

§ 10. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza, a klubem, któremu Rada przyznała dotację. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Umowa jest sporządzana na czas realizacji wniosku, na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana zaktualizowany kosztorys wniosku.

§ 11. 1. Do rozliczenia i kontroli dotacji stosuje się postanowienia zawarte w umowie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Rozliczenie z wykonania wniosku klub składa w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 4657).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/364/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/364/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/364/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »