Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/110/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2014:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 1.452,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 9.501,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 10.953,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 57.784.443,70 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.251.021,95 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 6.533.421,75 zł.,

2) plan wydatków ogółem 58.375.209,70 zł.,

a) plan wydatków bieżących 50.286.424,95 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.088.784,75 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 590.766,00 będą wolne środki w kwocie 590.766,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/110/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

40.165.085,00

0,00

0,00

40.165.085,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.476.213,00

0,00

0,00

1.476.213,00

majątkowe

majątkowe

6.533.421,75

0,00

0,00

6.533.421,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.255.849,00

0,00

0,00

1.255.849,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

124.000,00

0,00

1.452,00

125.452,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

124.000,00

0,00

1.452,00

125.452,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

124.000,00

0,00

1.452,00

125.452,00

bieżące

11.084.484,95

0,00

1.452,00

11.085.936,95

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.291.000,00

0,00

0,00

4.291.000,00

Ogółem:

57.782.991,70

0,00

1.452,00

57.784.443,70

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7.023.062,00

0,00

0,00

7.023.062,00

bieżące

51.249.569,95

0,00

1.452,00

51.251.021,95

majątkowe

6.533.421,75

0,00

0,00

6.533.421,75


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/110/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5,00

6,00

7,00

Wydatki razem:

przed zmianą

30.000,00

0,00

30.000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30.000,00

0,00

30.000,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

40.788,00

40.788,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

40.788,00

40.788,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

17.181.818,00

17.181.818,00

0,00

zmniejszenie

-1.001,00

-1.001,00

0,00

zwiększenie

1.001,00

1.001,00

0,00

po zmianach

17.181.818,00

17.181.818,00

0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

przed zmianą

555.055,00

555.055,00

0,00

zmniejszenie

-1.001,00

-1.001,00

0,00

zwiększenie

1.001,00

1.001,00

0,00

po zmianach

555.055,00

555.055,00

0,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

37.725,00

37.725,00

0,00

zmniejszenie

-850,00

-850,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

36.875,00

36.875,00

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

6.658,00

6.658,00

0,00

zmniejszenie

-150,00

-150,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6.508,00

6.508,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

25.616,00

25.616,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

850,00

850,00

0,00

po zmianach

26.466,00

26.466,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

4.521,00

4.521,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

150,00

150,00

0,00

po zmianach

4.671,00

4.671,00

0,00

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

przed zmianą

210,00

210,00

0,00

zmniejszenie

-1,00

-1,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

209,00

209,00

0,00

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą

164,00

164,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1,00

1,00

0,00

po zmianach

165,00

165,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

47.218.484,75

39.159.700,00

8.058.784,75

zmniejszenie

-1.001,00

-1.001,00

0,00

zwiększenie

1.001,00

1.001,00

0,00

po zmianach

47.218.484,75

39.159.700,00

8.058.784,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

Działalność usługowa

przed zmianą

384.660,00

384.660,00

0,00

zmniejszenie

-8.500,00

-8.500,00

0,00

zwiększenie

8.500,00

8.500,00

0,00

po zmianach

384.660,00

384.660,00

0,00

71015

Nadzór budowlany

przed zmianą

279.660,00

279.660,00

0,00

zmniejszenie

-8.500,00

-8.500,00

0,00

zwiększenie

8.500,00

8.500,00

0,00

po zmianach

279.660,00

279.660,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

74.300,00

74.300,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

500,00

500,00

0,00

po zmianach

74.800,00

74.800,00

0,00

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

przed zmianą

127.400,00

127.400,00

0,00

zmniejszenie

-8.500,00

-8.500,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

118.900,00

118.900,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

1.090,00

1.090,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1.000,00

1.000,00

0,00

po zmianach

2.090,00

2.090,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

15.240,00

15.240,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7.000,00

7.000,00

0,00

po zmianach

22.240,00

22.240,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

124.000,00

124.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1.452,00

1.452,00

0,00

po zmianach

125.452,00

125.452,00

0,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

przed zmianą

124.000,00

124.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1.452,00

1.452,00

0,00

po zmianach

125.452,00

125.452,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

3.930,00

3.930,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1.452,00

1.452,00

0,00

po zmianach

5.382,00

5.382,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

11.084.484,95

11.084.484,95

0,00

zmniejszenie

-8.500,00

-8.500,00

0,00

zwiększenie

9.952,00

9.952,00

0,00

po zmianach

11.085.936,95

11.085.936,95

0,00

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58.373.757,70

50.284.972,95

8.088.784,75

zmniejszenie

-9.501,00

-9.501,00

0,00

zwiększenie

10.953,00

10.953,00

0,00

po zmianach

58.375.209,70

50.286.424,95

8.088.784,75

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe