Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/207/14 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P. poz. 718)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości :

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich warto ś ci okre ś lonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/157/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskie- go z 2013 r. poz.4276).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe