Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/453/14 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych bedących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 228 poz. 1368; z 2014 r. poz. 423, poz. 915) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sokółka, udostepniane operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Sokółka, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała: Nr XXXV/244/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez gminę Sokółka, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. Poz. 3248; zmiana z 2013 r. poz. 2770)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/453/14
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 6 listopada 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka

Lp

Miejscowośc

Ulica

Numer drogi

Strona

Lokalizacja

Uwagi

1

Sokółka

1 Maja

103779B

lewa

Przy bloku ul. 1 Maja nr 11

2

Sokółka

Piłsudskiego

103796B

prawa

Przy budynku muzeum ul. Piłsudskiego 2

3

Sokółka

Piłsudskiego

103796B

prawa

Przy skwerze z pomnikiem J. Piłsudskiego

4

Sokółka

Piłsudskiego

103796B

lewa

Przy budynku Sądu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 7

5

Sokółka

Mickiewicza

103783B

prawa

W zatoce przy Zajeździe "Bakunówka" ul. Mickiewicza 2

6

Sokółka

Mickiewicza

103783B

lewa

Przy posesji ul. Mickiewicz nr 5

7

Sokółka

Sikorskiego

103812B

lewa

Przy bloku ul Sikorskiego 25

8

Sokółka

Sikorskiego

103812B

lewa

Przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego

9

Sokółka

Sikorskiego

103812B

prawa

Przy skrzyżowaniu z ul. Malmeda

10

Sokółka

Sikorskiego

103812B

lewa

Przy posesji ul. Sikorskiego nr 69

11

Sokółka

Sikorskiego

103812B

prawa

Przy skarpie od strony SP ZOZ

12

Sokółka

S. Wyszyńskiego

10841B

lewa

W zatoce przy bloku ul. S. Wyszyńskiego 4

13

Sokółka

Kolejowa

103770B

prawa

W zatoce przy bloku ul. Kolejowa nr 67

14

Sokółka

Kolejowa

103770B

lewa

W zatoce przy rondzie od strony dworca PKP

15

Sokółka

Osiedle Zielone

103793B

lewa

W zatoce przy sklepie ul. Osiedle Zielone 3

16

Sokółka

Osiedle Zielone

103793B

prawa

Przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym ul. Osiedle Zielone 1A

17

Sokółka

Broniewskiego

103741B

prawa

Przy skwerze od strony bloku ul. Broniewskiego 12

Dla wysiadających

18

Sokółka

Broniewskiego

103741B

lewa

Na pętli nawrotowej przy sklepie "Biedronka"

Dla wsiadających

19

Sokółka

Lot. Lewoniewskich

103775B

lewa

W zatoce od strony Tesco

20

Sokółka

Lot. Lewoniewskich

103775B

prawa

W zatoce przy posesji ul. L. Lewoniewskich 12

21

Sokółka

Dolna

103747B

lewa

Przy skrzyżowaniu z ul. Górną

22

Sokółka

Dolna

103747B

prawa

Przy poseji ul Dolna nr 2

23

Sokółka

Dolna

103747B

prawa

Przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Bony, od strony posesji ul. Dolna nr 32

24

Sokółka

Dolna

103747B

lewa

Przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Bony, od strony posesji ul. Dolna nr 37

25

Sokółka

Dolna

103747B

prawa

Przy posesji ul. Dolna 64

Dla wysiadających

26

Sokółka

Dolna

103747B

lewa

Przy posesji ul. Dolna 67

Dla wsiadających

27

Bogusze

-

103726

lewa

Przy posesji nr 35

Przystanki nie leżace przy drogach gminnych publicznych

Lp

Miejscowość

Miejsce usytuowania przystanku

Lokalizacja

Uwagi

28

Sokółka

Działka gminna przy ul. Białostockiej

Pętla nawrotowa przy Zakładzie "GENES" ul. Białostocka 198

Dla wsiadających

29

Sokółka

Teren SPZOZ przy ul. Sikorskiego 40

Parking SPZOZ przy wejściu do budynku

Dla wysiadających

30

Sokółka

Teren SPZOZ przy ul. Sikorskiego 40

Parking SPZOZ przy skarpie

Dla wsiadających

31

Sokółka

Teren AGRINO Sp. z o.o. ul. Białostocka 133

W zatoce na terenie targowiska przy ul.Białostockiej 133, po stronie lewej drogi krajowej nr 19

Przystanek obustronny

32

Sokółka

Dworzec PKP przy ul. Kolejowej

Przy pętli, w sąsiedztwie budynku dworca PKP, na działce gminnej nr ewid. 3073/19


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/453/14
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 6 listopada 2014 r.

WARUNKI I ZASADY
korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

§ 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, zarządzanych przez Gminę Sokółka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sokółka uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Burmistrza Sokółki.

3. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na pisemny wniosek złożony w Urzedzie Miejskim w Sokółce, do którego należy dołączyć:

· projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,

· schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

· kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

§ 3. 1. Operator i przewoźnik, korzystający z przystanku zobowiązyuje się do każdorazowego powiadamiania Burmistrza Sokółki o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia.

2. Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody wydanej przez Burmistrza Sokółki.

§ 4. Burmistrz Sokółki może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystapienia jednej z poniższych okoliczności:

1. wydanie zgody lub wprowadzenie proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowośc przystanków komunikacyjnych, tzn. uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników.

2. wydanie zgody lub wprowadzenie proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 5. 1. Operatorzy i przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez umieszczenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe (Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 )

2. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Burmistrzem Sokółki.

3. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy odpowiednio do operatora lub przewoźnika. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo.

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 260).

§ 6. 1. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może być pobierana opłata, której stawka ustalana będzie przez Radę Miejską w Sokółce.

2. Jednostką do naliczania opłat jest jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

3. Opłata za korzystanie z przystanków będzie naliczana i pobierana przez Urząd Miejski w Sokółce w cyklach miesięcznych.

4. Odpłatność obliczona będzie w następujący sposób:

a) liczba zatrzymań na udostępnionych przystankach ustalana jest na podstawie załączonego rozkładu jazdy, zsumowana dla określonego miesiąca,

b) odpłatność miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem mnożenia liczby zatrzymań, o której mowa w pkt.a) i jednostkowej kwoty odpłatności za zatrzymanie na przystanku.

§ 7. 1. Operator bądź przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

3. Operator lub przewoźnik zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

§ 8. W przypadku nie stosowania się do warunków i zasad, określonych w niniejszym Regulaminie, Burmistrz Sokółki może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe