Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/238/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 569, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz 1381; z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzajacych kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M. P. poz. 935) obniża się z kwoty 61,37 zł za 1dt do kwoty 41,00 zł, która stanowić będzie podstawę wymiaru podatku rolnego dla gospodarstw rolnych i pozostałych gruntów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym na 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe