Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 93.2014 Wójta Gminy Zawady

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 uchwały Nr XXIV/221/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 11 779 559 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 206 748 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 572 811 zł;

2) plan wydatków ogółem 12 354 494 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 917 245 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 437 249 zł;

3) kwotę 681 129 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn.: "Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zawady " - zadanie zrealizowane w 2013 r./.

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 256 064 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 93.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe