Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części i budowle służące do wykonywania zadań własnych gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych;

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz ochrony przeciwpożarowej;

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/64/04 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe