reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Puńsku i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, tworzy się Gminną Radę Seniorów w Puńsku.

§ 2. Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 3. Nadaje się Statut Gminnej Rady Seniorów w Puńsku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Warunki organizacyjne, niezbędne do prawidłowej pracy Gminnej Rady Seniorów w Puńsku zapewni Wójt Gminy Puńsk.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis


Załącznik do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

STATUT GMINNEJ RADY SENIORÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna rada Seniorów, zwana dalej Radą, składa się z osób delegowanych z organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku działających na terenie Gminy Puńsk.

§ 2. Siedzibą Rady jest Puńsk, posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Gminy Puńsk.

§ 3. Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla Wójta i rady Gminy Puńsk w sprawach społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych oraz organizacyjnych.

Rozdział 2.
Zakres działania Rady

§ 4. Celem działania rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz poprzez:

1) ścisłą współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw dla mieszkańców;

2) integracje i wspieranie osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb osób starszych;

3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów;

4) zgłaszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego;

5) wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej;

6) dążenie do odtwarzania i umacniania więzi międzypokoleniowych więzi społecznych;

7) wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, czynne uczestnictwo w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej gminy (np. Gminnej Strategii Rozwoju);

8) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach, a przede wszystkim wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym na jakość usług przeznaczonych dla tej grupy wiekowej.

Rozdział 3.
Organy i tryb pracy Rady

§ 5. 1. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata licząc od dnia wyborów do Rady Gminy Puńsk z zastrzeżeniem § 13 niniejszego Statutu.

2. Powołanie członków Gminnej Rady Seniorów powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy, a w przypadku pierwszej Rady Seniorów nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku.

3. Członków Rady delegują organy statutowe organizacji wymienionych w § 1.

4. Wójt Gminy powołuje delegowanych kandydatów w drodze zarządzenia, określając jednocześnie liczbę radnych, która wynosi 15 osób.

5. Członek Rady może zostać odwołany w trakcie kadencji w przypadku złożenia rezygnacji z pracy w Radzie lub cofnięcia rekomendacji przez organizację, która go do Rady delegowała.

6. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.

§ 6. 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

2. Wybrane osoby stanowią Prezydium Rady.

§ 7. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Prezydium Rady ustala porządek obrad Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez członków rady, seniorów nie będących członkami Rady, a także w celu wyrażenia przez Radę opinii w sprawach przedstawionych jej do zaopiniowania przez Wójta Gminy.

§ 8. Posiedzenia Rady są prawomocne jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Rady.

§ 9. Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.

§ 10. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Przewodniczący przekazuje podjęte na posiedzeniu uchwały Wójtowi Gminy.

§ 11. Na posiedzenia rady, Prezydium może zaprosić Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, przedstawicieli Urzędu Gminy lub instytucji właściwych ze względu na przedmiot posiedzenia.

§ 12. 1. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera zwięzłe streszczenie referowanych spraw, podjęte uchwały, wyniki głosowania.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący.

3. Do protokołu dołącza się listę obecność na posiedzeniu.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania przez Wójta pierwszej Rady Seniorów, a kończy się wraz z upływem kadencji Rady Gminy w 2018 roku.

§ 14. Obsługę techniczną Rady sprawuje Sekretarz Rady.

§ 15. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama