Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Boćki

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku, poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku, poz.379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34.347 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 "Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku" do Uchwały Nr XXX/194/14 Rady Gminy Boćki z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok" do Uchwały Nr XXIV/162/14 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 17.136.449 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.237.962 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.898.487 zł

2) wydatki ogółem: 20.661.708 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.665.207 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 6.996.501 zł. Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 5.083.457 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciaganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900 zł,

- przychodami z zaciąganego kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660 zł,

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rzepniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe