reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 82 700,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 189 199,41 zł;

- godnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 16 046,00zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 122 545,41 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-18 047 934,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące-16 658 863,10 zł;

2) dochody majątkowe-1 389 071,77 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-18 047 934,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-16 101 725,48 zł;

2) wydatki majątkowe-1 946 209,39 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2014 rok pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/245/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/245/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego


Planowane wydatki na zadaniaJednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
Wartość zadania ogółem
Wydatki poniesione
w 2013 r.

Środki wynikające z planów na 2014 rok

z tego: źródła finansowania

Środki własne jst

Środki z UEInne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050
6057
6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne


879 787,00


781 325,00
98 462,00
48 323,00
50 139,00


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza
1 192 320,00
-

1 192 320,00

626 621,35

-
565 698,65

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry


158 000,00


-

158 000,00

158 000,00

-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry - Biodry Kolonia
14 299,00
-

14 299,00

14 299,00

-
-

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych20 000,00-

20 000

20 000,00

-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

900

90095

6057
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem
153 401,27
-

153 401,27

53 631,27

99 770,00


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

801

80195

6057
6059
6050

Innowacyjne przedszkola - organizacja placu zabaw179 197,53-

179 197,53

41 200,00

117 297,9020 699,63

Urząd Miejski w Jedwabnem

8.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''


72 789,59


-

72 789,59

10 919,00

61 870,59


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:


2 669 794,39


781 325,00


1 888 469,39

972 993,62

329 077,49


586 398,28


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.L.p.Nazwa programuKlasyfikacja budżetowaNazwa zadania


Jednostka realizująca zadanie


Okres realizacji zadania


Wartość zadania


Dotychczas poniesione wydatki


Realizacja
wydatków
w 2014 r.

Finansowanie

w tym:

Środki z U E

Środki
z BP

Środki z budżetu gminy

1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Dział 010 Rozdział 01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne


Urząd Miejski w Jedwabnem


2013-2014


879 787,00


781 325,00


98 462,00


510 505,00


-


369 282,00

2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Dział 900
Rozdział
90095

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem

Urząd Miejski w Jedwabnem2014153 401,27-153 401,2799 770,00-53 631,27

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013Dział 720
Rozdział
72095

,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa''


Urząd Miejski w Jedwabnem2014
2015188 834,84-72 789,59160 509,05-28 325,79

4.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dział 801
Rozdział
80195


Innowacyjne przedszkola


Urząd Miejski w Jedwabnem2014365 644,67-365 644,67275 777,9648 666,7141 200,00


Ogółem :


1 587 667,78


781 325,00


690 297,53


1 046 562,01


48 666,71


492 439,06


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014 r.

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

- zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę - 82 700,00 zł, w tym:

· dochody bieżące - 77 700,00 zł,

· dochody majątkowe - 5 000,00 zł,

- zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę - 189 199,41 zł, w tym:

· dochody bieżące - 88 100,00 zł,

· dochody majątkowe - 101 099,41 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu zostały wprowadzone w następujących działach :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zwiększono o kwotę - 2 500,00 zł, tj. o wpływ dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie - 2 460,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie pisma Nr FB-II.3111.36.2014.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych w dziale 600 - Transport i łączność. Zmniejszenie dotacji dotyczy dofinansowania zadania pn. ,,przebudowa dróg gminnych - ulic: Piękna, Spółdzielcza i Wesoła, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój''.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę - 2 000,00 zł tj. o wpływ dochodów pochodzących z opłat za przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży majątku. Plan dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku Gminy zwiększono o kwotę - 5 000,00 zł.

W dziale 720 - Informatyka zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę - 98 639,41,00 zł. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przesunięto termin realizacji części Projektu pn. ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, administracja samorządowa'' z roku 2014 na 2015 r.

W dziale 750 - ,,Administracja publiczna'' zwiększa się plan dochodów o kwotę - 6 300,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł; wpływy z tytułu uzyskanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 500,00 zł, wpływ refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy w Łomży - 1 800,00 zł , wpływy z tytułu odsetek - 2 000,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę - 66 900,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł: w tytułu zwiększenia planu podatków od osób fizycznych, w tym: od nieruchomości - 19 000,00 zł, podatku rolnego - 29 000,00 zł, podatku leśnego - 1 000,00 zł, podatku od środków transportowych - 15 000,00 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie - 2 900,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi kwotę - 79 300,00 zł i obejmuje dochody pochodzące następujących źródeł: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 36 000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 5 000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej - 4 900,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 3 800,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 9000,00 zł (wpływy podatkowe przekazywane są przez urząd skarbowy), wpływy pochodzące z opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 20 600,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan dochodów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 8 800,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę - 106 499,41 zł. Plan dochodów budżetowych ogółem na 2014 r. stanowi kwotę - 18 047 934,87 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

- zwiększono plan wydatków bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę - 16 046,00 zł, zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę - 122 545,41 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę - 15 471,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę - 107 074,41 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejszono w następujących działach:

W dziale 720 - zmniejsza się planowane wydatki na realizację Projektu pn. ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, administracja samorządowa'' wydatki w kwocie - 116 045,41 zł. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przesunięto termin realizacji części Projektu na 2015 r.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 6 546,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 546,00 zł oraz na zakup usług - 6 500,00 zł.

W dziale 801 - ,,Oświata i wychowanie'' w rozdziale - ,,Dowożenie uczniów,, wprowadzone zmiany planu wydatków obejmują zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w kwocie 6 500,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 - ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'', zwiększono plan wydatków na gospodarkę odpadami z przeznaczeniem na zakup usług w kwocie - 6 500,00 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w 2014 r. po wprowadzonych zmianach. Ze względu na zmniejszenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie - 2 460,00 zł za przebudowę dróg gminnych w m. Jedwabne: ul. Piękna, Wesoła i Spółdzielcza, zmniejszono finansowanie inwestycji środkami z Budżetu Państwa. Zmiany wprowadzono w poz. 2 kol. 11.

W załączniku nr 4 do uchwały ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności'' w poz. 3 w kol. ,, Realizacja wydatków w 2014 r.'' urealniono kwotę planowanych wydatków w 2014 r. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przesunięto termin realizacji części Projektu pn. ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, administracja samorządowa'' na 2015 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę - 106 499,41 zł. Plan wydatków budżetowych ogółem na 2014 r. stanowi kwotę - 18 047 934,87 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków pozwolą na prawidłową realizację budżetu Gminy w 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama