reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.029.182 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 14.401.073 zł

2) majątkowe w wysokości 628.109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.701.182 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 13.419.318zł,

2) majątkowe w wysokości 1.281.864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przeznaczyć prognozowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 328.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 328.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20.000 zł,

2) celową w wysokości - 33.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000zł

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.000 zł.

§ 9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 43.050zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

3) wydatki w kwocie 1.000zł na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) dochody w kwocie 6.000zł i wydatki w kwocie 6.000zł związane z realizacja zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

6) dochody w kwocie 276.300 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 276.300 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 684.870zł koszty - 684.870zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań , określonego w § 7 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku;

3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między uchwalonymi zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 11.000zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu na 2015 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu na 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Łączne nakłady finansowe

Nakłady w 2015r.

Jednostka realizująca zadanie

60016
§ 6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukówka na odcinku 1.514,70 mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


1.246.875


1.229.103


Urząd Gminy

x

Razem

1.246.875

1.229.103

x

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

328 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

328 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2015 roku.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Biblioteka Publiczna w Małym Płocku

-

181.000

-

1.

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku

2.500

-

-

2.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku

-

300.000

-

-

-

-

-

-

Razem

-

481.000

-

-

-

2.500

-

-

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2015r.

Środki obrotowe na początek roku

Przychody

Koszty

Środki obrotowe na koniec roku

40.000

684.870

684.870

40.000

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama