Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 35 879 648 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 31 825 136 zł,

- majątkowe w wysokości 4 054 512 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 30 031 638 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29 027 872 zł,

- majątkowe w wysokości 1 003 766 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 69 666 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 201 951 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. Nadwyżkę budżetu w kwocie 5 848 010 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 848 010 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 27 100 zł i wydatki w kwocie 27 100 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 289 588 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 823 970 zł; wydatki - 823 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w zł

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł1

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01095

6050

Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach

8 056

8 056

8 056

A.
B.
C.

2

600

60016

6050

Utwardzenie drogi w Złotorii

18 542

18 452

18 452

A.
B.
C.

3

630

63003

6050

Zagospodarowanie terenu otoczenia Kominowego Bajora

58 000

58 000

58 000

4

700


70005

6050

Wykup gruntów

300 000

300 000

300 000

A.
B.
C.

5

700


70095

6050

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29

325 000

60 0000

60 000

A.
B.
C.

6

700

70095

6050

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach

21 074

7 117

7 117

7

750

75095

6050

Budowa sieci w budynku urzędu

100 000

100 000

100 000

8

750

75023

6060

Zakupy inwestycyjne w administracji

5 000

5 000

5 000

9

750

75095

6057 6059

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego

380 312

65 718

9 858

A.
B.
C.

55 860

10

754

75412

6050

Rozbudowa remizy OSP w Klepaczach

140 643

21 158

21 158

A.
B.
C.

11

801

80101

6050

Zakup wyposażenia do oświaty

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

12

900


90002

6060

Zakup wyposażenia do gospodarki odpadami

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

13

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego

76 935

76 935

76 935

A.
B.
C.

14

921


92114

6050

Budowa placu zabaw w Łyskach

11 666

11 666

11 666

A.
B.
C.

15

921


92114

6050

Wiata w Dzikich

19 629

10 156

10 156

A.
B.
C.

16

921


92114

6050

Budowa placu zabaw w Rogowie

8 950

8 950

8 950

A.
B.
C.

17

921

92114

6050

Przyłącze energetyczne do wiaty w Zaczerlanach

6 794

6 794

6 794

18

921


92114

6060

Plac zabaw w Kościukach

5 338

5 338

5 338

A.
B.
C.

19

926

92601

6050

Boisko w Barszczewie

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

20

926

92601

6050

Boisko w Porosłach

29 775

15 426

15 426

A.
B.
C.

Ogółem

1 540 714

803 766

747 906

-

-

55 860

x

1 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w zł

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

0,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

-

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

-

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

-

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

-

Rozchody ogółem:

5 848 010

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 986 758

2.

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 992

3 559 652

3.

Spłaty pożyczek

§ 992

13 600

4.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 288 000

§ 963

288 000

5.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

6.

Lokaty

§ 994

-

7.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Środki do dyspozycji sołectw w 2015 r.

Lp.

Sołectwo

Kwota zł

1.

Babino

6 072

2.

Barszczewo

14 070

3.

Czaplino

7 236

4.

Dzikie

10 156

5.

Gajowniki

6 982

6.

Izbiszcze

10 642

7.

Jeroniki

6 263

8.

Klepacze

21 158

9.

Konowały

7 617

10.

Kolonia Porosły

9 859

11.

Kolonia Rogowo

5 332

12.

Kolonia Złotoria

5 078

13.

Kościuki

6 538

14.

Krupniki

17 815

15.

Kruszewo

8 463

16.

Łyski

12 166

17.

Majątek Rogowo

5 395

18.

Mińce

6 961

19.

Oliszki

9 542

21.

Pańki

11 256

22.

Porosły

15 826

23.

Rogowo

8 950

24.

Rogówek

6 347

25.

Ruszczany

7 448

26.

Sienkiewicze

7 786

27.

Śliwno

7 405

28.

Zaczerlany

7 194

29.

Złotoria

19 952

30.

Złotoria Podlesie

6 559

31.

Żółtki

13 520

Suma

289 588


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.

L.p.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedm.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmi.

Przedm.

1.

Powiat Białostocki

220 000

Usługi opiekuńcze

30 000

2

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

788 340

Obiekty zabytkowe

5 000

3

Miasto Białystok

4 500

4

6

6

7

Suma

1 047 840

1 012 840

35 000


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi
finansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe