Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Turośl

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.278.561,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 20.135.247,00 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 143.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.766.736,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.749.545,10 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.017.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy budżetu w wysokości 2.511.824,90 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4. Rozchody budżetu w kwocie 2.511.824,90 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000,00 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umowa, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 71.274,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.274,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 300,00 zł. i wydatki w kwocie 300,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Dochody w kwocie 389.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się
na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 11.000,00 zł..

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2015 rok

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotwa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

-

490.000

-

-

-

-

-

-

2

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli

-

230.000

-

-

-

-

-

-

3

Miasto Łomża

82.410

-

-

-

-

-

1.

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku

2.500

-

-

Razem

82.410

720.000

-

-

-

2.500

-

-

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe