reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/15 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych na finansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "organem prowadzącym", i funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego, zwanych dalej "szkołami", oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji.

Zasady udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja na jednego słuchacza szkoły, uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, przysługuje w wysokości 50 % ustalonych w budżecie powiatu grajewskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza, pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę poinformuje Zarząd Powiatu Grajewskiego o planowanej liczbie słuchaczy oraz przedłoży wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. W przypadku braku na terenie powiatu grajewskiego szkoły publicznej danego typu
i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku wystąpienia zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, organ prowadzący szkołę zgłosi ten fakt Zarządowi Powiatu Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 3. Dotacja, o której mowa w § 2, przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

§ 4. 1. Wysokość dotacji w budżecie powiatu na dany rok budżetowy ustala się w oparciu
o planowaną liczbę słuchaczy, zgłoszoną w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.

2. Wysokość dotacji należnej szkole na dany miesiąc ustala się na podstawie iloczynu liczby słuchaczy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 i stawki miesięcznej na jednego słuchacza. Kwota ta ulega zmniejszeniu o wartość przypadającą na liczbę słuchaczy, którzy nie spełnili warunku udziału w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na rachunek bankowy szkoły, której została udzielona dotacja. Przekazanie dotacji na dany miesiąc, w kwocie ustalonej według zasad wskazanych w ust. 2, następuje w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

4. Korekta kwoty udzielonej dotacji na dany rok budżetowy, wynikająca ze zmiany danych stanowiących podstawę jej ustalenia, następuje w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

Zasady rozliczania dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu Grajewskiego - w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji - rozliczenie otrzymanej miesięcznej części dotacji, zwane dalej "rozliczeniem", z tym że rozliczenie za listopad przekazywane jest do dnia 14 grudnia.

2. Rozliczenie powinno zawierać:

1) rzeczywistą liczbę słuchaczy w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, wraz z wykazem tych słuchaczy;

2) liczbę słuchaczy, którzy w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji przez szkołę zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;

4) aktualną liczbę słuchaczy według stanu na dzień 10. miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Rozliczenie przedkładane w styczniu roku, na który została udzielona dotacja, będące podstawą do przekazania dotacji na ten miesiąc zgodnie z § 4 ust. 2, powinno zawierać tylko informację w zakresie aktualnej liczby słuchaczy według stanu na dzień 10 stycznia.

4. Rozliczenie przedkładane w styczniu roku, następującego po roku, na który została udzielona dotacja, będące rozliczeniem dotacji za miesiąc grudzień, powinno zawierać tylko informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1-4, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Rozliczenie dotacji za dany rok budżetowy organ prowadzący szkołę przedkłada w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia niedopłaty dotacji wypłaconej w danym miesiącu, różnica zostanie przekazana w następnej transzy dotacji.

2. Kwota dotacji przekazana w miesiącu grudniu na słuchaczy, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega zwrotowi do budżetu powiatu grajewskiego.

3. Zwrotowi do budżetu powiatu grajewskiego podlega dotacja:

1) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na pokrycie wydatków innych niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

4. Zwrotowi do budżetu powiatu grajewskiego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

5. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 2-4, następuje do 15 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.

6. W przypadku zaprzestania działalności przez szkołę w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący tę szkołę przedłoży rozliczenie, o którym mowa w § 5 ust. 6, za okres, za który otrzymał dotację, i dokona zwrotu do budżetu powiatu grajewskiego dotacji, o której mowa w ust. 3-4, w terminie 15 dni od dnia zaprzestania działalności.

7. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi począwszy od dnia:

1) przekazania dotacji - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

2) następującego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 i 6 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

Tryb i zakres kontroli

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego lub osoba przez niego upoważniona, zwani dalej "kontrolującym" ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole.

2. Kontrolujący może dokonywać kontroli w szkole, zwanej dalej "kontrolowanym" w zakresie:

1) zweryfikowania prawidłowości wykorzystania dotacji;

2) zweryfikowania poprawności danych przyjętych do ustalenia dotacji należnej na każdego słuchacza szkoły.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 8. 1. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające:

1) numer upoważnienia,

2) imię i nazwisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) temat kontroli,

5) termin ważności upoważnienia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie dotowanej szkoły, w dniach i godzinach obowiązujących w tej szkole.

3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) przedkłada, na żądanie kontrolującego, dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy służbowej,

2) umożliwia zabezpieczenie materiałów dowodowych,

3) terminowo udziela kontrolującemu, ustnie i na piśmie, wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli,

4) egzekwuje od swoich pracowników wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt. 1-3.

§ 9. 1. Kontrolujący, przed rozpoczęciem kontroli, winien zgłosić kontrolę kontrolowanemu oraz organowi prowadzącemu kontrolowanego, podając okres i termin kontroli.

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący powinien okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządza się przynajmniej w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i kontrolowanego.

5. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

6. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu kontroli, protokół kontroli podpisuje kontrolujący, zamieszczając w protokole zapis o odmowie podpisania oraz dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy.

§ 10. Traci moc uchwała Nr LV/253/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3824).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Rozliczenie miesięczne dotacji


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie roczne dotacji


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Protokół kontroli

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama