reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4644/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej nr XXXIX/256/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Dariusz Renczyński Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zw.
z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXXIX/256/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
opłaty targowej

p o s t a n a w i a :

1) uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

§ 6. ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym: "Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy tygodniowe w każdy wtorek tygodnia do kasy Urzędu Miejskiego", co stanowi naruszenie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz art. 60 § 1 i 1a w zw. z art. 60 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 6 ust. 3 Uchwały
Nr XXXIX/256/14;

2) umorzyć postępowanie nadzorcze w pozostałym zakresie.

U z a s a d n i e n i e W dniu 6 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXXIX/256/14 z dnia
30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty, a także zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określając inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 13 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 20 listopada 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 6 ust. 2 Uchwały, który pozostaje w sprzeczności z dyspozycją wynikającą z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) oraz zapisami zawartymi w § 6 ust. 3 Uchwały, który pozostaje w sprzeczności z art. 47 § 4a oraz art. 60 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
20 listopada 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W § 6 ust. 3 Uchwały wskazano, iż inkasent pobierający opłatę targową "odprowadza ją, za okresy tygodniowe w każdy wtorek tygodnia do kasy Urzędu Miejskiego". Stanowi to naruszenie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że rada jest uprawniona jedynie do wydłużenia ustawowo wskazanego terminu płatności dla inkasentów, natomiast skrócenie tego terminu jest niedopuszczalne. Nie sprecyzowanie w Uchwale, jak należy rozumieć "okresy tygodniowe" (poniedziałek-niedziela; wtorek-wtorek) i w związku z tym, na jakich zasadach powinno odbywać się przekazanie należności pobranych przez inkasenta, może prowadzić do skrócenia wskazanego wyżej terminu płatności przewidzianego dla inkasentów w ustawie - Ordynacja podatkowa. Jeżeli założeniem Rady było wydłużenie inkasentowi terminu płatności za okres tygodniowy, rozumiany jako 7 dni od poniedziałku do niedzieli, to należało wskazać jako termin płatności każdy wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym pobrano opłatę targową. Ponadto ograniczenie form wpłat dokonywanych przez inkasentów do wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego również nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 60 § 1 i 1a w zw. z art. 60 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepisy te dopuszczają bowiem także inne formy i miejsca wpłat - gotówką: w kasie organu podatkowego, na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej; w obrocie bezgotówkowym - obciążenie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. Zgodnie z art. 60 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisy te stosuje się również do wpłat dokonywanych przez inkasenta. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nie dopatrzyło się natomiast istotnego naruszenia w Uchwale przepisów kompetencyjnych zawartych w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), związanych z zarządzeniem poboru opłaty w drodze inkasa, określeniem inkasentów i określeniem wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z art. 9 ustawy - Ordynacja podatkowa, inkasentem może być zarówno osoba fizyczna, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Należy jednak rozważyć, czy w przypadku, gdy inkasentem ma być określony pracownik Urzędu Miejskiego, nie byłoby właściwsze określenie jako inkasenta Urzędu Miejskiego, który, zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej, zobowiązany będzie wyznaczyć osoby, do których obowiązków będzie należało wykonywanie czynności związanych z inkasem. Kolegium zwraca również uwagę na zapis zawarty w § 1 Uchwały, zgodnie z którym "Wprowadza się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka opłatę targową". Podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), a zwłaszcza art. 15 ustawy, opłata targowa jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, w związku z czym powyższy zapis nie znajduje uzasadnienia prawnego. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Dariusz Renczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama