reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.976.792,12 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 14.348.143,78 zł,

2. majątkowe w wysokości 1.628.648,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.550.221,12 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.351.683,64 zł,

2. majątkowe w wysokości 2.198.537,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,

2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 426.571,00 zł przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 972.299,43 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.398.870,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 972.299,43 zł, wynikającej z załącznika Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 50.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3. Dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4. Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 326.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 326.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 310.336,02 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły - 22.762,96 zł,

2. Romejki - 9.721,37 zł,

3. Bobrówka - 15.374,72 zł,

4. Brzozowa - 17.139,52 zł,

5. Brzozowa Kolonia - 11.366,52 zł,

6. Bagno - 13.520,18 zł,

7. Starowola - 7.567,71 zł,

8. Rutkowskie Duże - 12.951,86 zł,

9. Rutkowskie Małe - 6.969,47 zł,

10. Szpakowo - 12.144,23 zł,

11. Mociesze - 13.580,01 zł,

12. Gurbicze - 7.208,77 zł,

13. Jadeszki - 8.435,16 zł,

14. Jaświłki - 7.328,42 zł,

15. Moniuszki - 9.631,63 zł,

16. Radzie - 8.943,66 zł,

17. Szaciły - 6.490,88 zł,

18. Dolistowo Stare - 17.618,11 zł,

19. Dolistowo Kolonia - 10.618,73 zł,

20. Dolistowo Nowe - 15.075,60 zł,

21. Mikicin - 20.998,16 zł,

22. Mikicin Kolonia - 11.037,49 zł,

23. Dzięciołowo - 13.041,59 zł,

24. Zabiele - 23.331,29 zł

25. Piaski - 7.477,98 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 215.150zł, wydatki 215.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 972.299,43 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. (w złotych)

Nazwa zadania
inwestycyjnego i
jego lokalizacja

Rok
rozp.
zak.

Wartość kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2014r.

Środki
wynikające
z planu
na 2015 r.
ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki
z
fund.
celo-wych
FOGR

Środki do pozyskania
z UE*
(umowy o pomocy podpisane)

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. .Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i 6057

2014

181.063,00

-

181.063,00

77.671,00

-

103.392,00

-

-

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059

2015

60.000,00

-

60.000,00

60.000,00

-

-

-

-

3. Przebudowa drogi Nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka długości 995 mb
Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050


2014


409.027,00


-


409.027,00


102.25,007


-


-


102.2571)
204.5132)


-

4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa
Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 i 6069


2014-2015


86.850,73


21.740,25


65.110,48


9.766,57


-


55.343,91


-


-

5. Kolektory słoneczne w gminie Jaświły
Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059

2014-2015

1.330.800

-

1.330.800

358.500,57

-

972.299,43

-

6. Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2015


40.357,00


-


40.357,00


40.357,00


-


-


-


-

7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mociesze
Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050

2015

3.000,00

-

3.000,00

3.000,00

-

-

-

-

RAZEM

2.111.097,73

21.740,25

2.089.357,48

651.552,14

-

1.131.035,34

306.770

-

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo


Wyszczególnienie


Kwota zł


Wyszczególnienie


Kwota zł


I. DOCHODY
W tym:
- dochody bieżące

- dochody majątkowe

II. PRZYCHODY, w tym:
- z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej


15.976.792,12

14.348.143,78

1.628.648,34


972.299,43


972.299,43III. WYDATKI
W tym:
- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

IV. ROZCHODY, w tym:

1) spłata długoterminowych kredytów i pożyczek, z tego:
1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.
2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu
3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
w BS Mońki
5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
w BS Mońki
2) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej


15.550.221,12

13.351.683,64

2.198.537,48

1.398.870,43

426.571,00


32.760,00


50.000,00187.500,00
58.784,00
97.527,00


972.299,43


Razem I + II


16.949.091,55


RAZEM III + IV


16.949.091,55

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 426.571,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 - 2013.

2. Przychody w kwocie 972.299,43 zł pochodzić będą z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów słonecznych z udziałem środków z RPO WP.

3. Rozchody w kwocie łącznej 1.398.870,43 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, w tym długoterminowych w kwocie 426.571,00 zł oraz krótkoterminowych planowanych na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów z udziałem środków Unii Europejskiej kwocie 972.299,43 zł.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015

D o t a c j e


Dla jednostek sektora finansów publicznych


Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach


-


330.000,00


-


-


-


-


-


-

2.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły


-


185.000,00


-


-


-


-


-


-


3.


Powiat Moniecki


70.000,00


-


-


-


-


-


-


-


R a z e m


70.000,00


515.000,00


-


-


-


-


-


-

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów ośiatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego
rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków

Stan środków
obrotowych na
1.01.2015 r.

Dochody na 2015 r.

Wydatki na 2015 r.

Stan środków
obrotowych na
31.12.2015 r.

§

Kwota zł

§

Kwota zł

1

2

3

4

5

6

7


1.

801-80148

Zespół szkół w Jaświłach
- stołówki szkolne razem, w tym:

0,00

200 150,00

200 150,00

0,00

- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku

0830

200 000,00

- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku

0920

150,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4210

17 650,00

- zakup środków żywności

4220

160 000,00

- zakup energii

4260

500,00

- zakup usług pozostałych

4300

10 000,00

- podatek VAT

4530

12 000,00

2.

801-80195

Zespół Szkół w Jaświłach
- pozostała działalność razem, w tym:

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

- wpływy z wynajmu lokali

0750

9 850,00

- wpływy z usług

0830

2 000,00

- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku

0920

150,00

- wpływy z darowizn

0960

3 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia

4110

350,00

- składki na Fundusz Pracy

4120

50,00

- wynagrodzenia bezosobowe

4170

2 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4210

8 000,00

- zakup usług pozostałych

4300

4 000,00

- podatek VAT

4530

600,00

Ogółem 1+2

215 150,00

215 150,00

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama