reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok

Zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595 późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.

Na podstawie art. 38 a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem nr 756/2013 z dnia 14 marca 2013 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2013-2016 r. Zgodnie z dyspozycją ustawową Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4 - 6 zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w składzie:

1. Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk - przewodniczący,

2. Zdzisław Koncewicz - radny Rady Miejskiej w Suwałkach,

3. Janusz Krzesicki - radny Rady Miejskiej Suwałkach,

4. Dariusz Siwicki - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

5. Andrzej Przekopski - naczelnik Sztabu Komendy Miejskiej Policji

w Suwałkach,

6. Jarosław Golubek - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji

w Suwałkach,

7. Teresa Dzienuć - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

8. Jarosław Lebiediew - dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,

9. Alicja Jacewicz - naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego

w Suwałkach.

W 2014 roku Komisja kontynuowała zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego wynikające z zapisów ww. ustawy oraz inne zadania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyła głównie pracy suwalskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także innych jednostek organizacyjnych pośrednio zajmujących się zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy Komisji odbyły się 4 posiedzenia, w trakcie których omawiano tematy:

1) 11 marca - podmioty realizujące zadania wyznaczone w opracowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach w 2011 roku "Miejskim programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku na lata 2011 - 2014", złożyły sprawozdanie z jego realizacji. Członkowie Komisji zapoznali się z zadaniami realizowanymi w 2013 roku, m.in. przez:

- Komendę Miejską Policji - na terenie działania Komendy stwierdzono 2400 przestępstw. Jest to najmniejsza liczba, jaką zanotowano w ciągu ostatnich 4 lat, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Na uwagę zasługują także działania Policji związane z prowadzonymi programami prewencyjnymi. Należy zauważyć, że szereg przedsięwzięć wykonywanych w tym okresie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego możliwe było dzięki finansowemu wsparciu przez samorząd suwalski.

- Zarząd Dróg i Zieleni -w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej doświetlono ciągi ulic: Lubelskiej, Szpitalnej, Skłodowskiej-Curie, Utraty Krótkiej, Kościuszki, Zarzecze i Wigierskiej oraz tereny wokół Domu Handlowego "Wigry". Wykonano szereg nowych miejsc parkingowych w mieście. Zrealizowano w ramach programu wiele chodników oraz 3 wyniesione przejścia dla pieszych i 6 progów zwalniających. Na bieżąco dokonywano przeglądu ulic i na bieżąco reagowano na sygnały mieszkańców i służb na wszelkie przejawy dewastacji infrastruktury drogowej.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w strukturach ośrodka od 2009 roku funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które zajmuje się osobami znajdującymi się w stanie kryzysu. W okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 23 osobom i 8 rodzinom. Realizowano zadanie dotyczące pomocy osobom bezdomnym przy ul. Sportowej 24 w ramach noclegowni. W okresie jesienno-zimowym cyklicznie z tego obiektu korzystały 33 osoby i 32 jednorazowo. Zapewniono 19 osobom bezdomnym schronienie w ośrodku dla bezdomnych i najuboższych "Monar Markot" w Garbasie.

- Powiatowy Urząd Pracy - łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia to podstawowe zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach. Aktywizacją zawodową w 2013 r. na terenie miasta objęto 848 osób. Były to osoby zarejestrowane. Ogólna kwota środków finansowych, którymi dysponował Urząd na łagodzenie skutków bezrobocia, to kwota 8 877 864, 00 zł. W mieście przybyło 69 podmiotów gospodarczych. Z danych statystycznych wynika, że wskaźnik bezrobocia na koniec listopada 2012 roku wynosił 12,5% a na koniec roku wyniósł 13%. Wskaźnik bezrobocia w Suwałkach jest niższy niż wojewódzki, a nawet niż średni krajowy.

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - na uwagę zasługuje doposażenie Straży w sprzęt m.in. do celów ratownictwa chemicznego, doposażenie w pojazd operacyjny czy namiot pneumatyczny. Mimo, że w okresie sprawozdawczym na terenie działania Straży zwiększyła się liczba pożarów, to nie zanotowano w związku z tym zdarzeń, w których poszkodowani byli by ludzie.

- Placówki oświatowe - realizują szereg programów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku. Do realizacji dużych programów włączyły się wszystkie placówki funkcjonujące na terenie miasta. Zaangażowanie w tym zakresie wychowawców, pedagogów przyczynia się do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży nie tylko w szkole czy przedszkolu, ale również na zewnątrz. Niebagatelną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w suwalskich placówkach odgrywa monitoring.

- Straż Miejską - realizując program wiele miejsca, poświęcono programom prewencyjnym i propagowaniu pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży. Kontynuowano współpracę z administratorami zasobów mieszkaniowych w zakresie minimalizacji zdarzeń dotyczących zakłócania spokoju i porządku na suwalskich osiedlach mieszkaniowych. Kontynuowano współpracę z suwalską Policją. Prowadzono monitoring miejsc gromadzenia się nieformalnych grup młodzieży jak również realizowano zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dzięki uchwalonemu i wdrożonemu w życie Programowi zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego możliwe było zaangażowanie wielu instytucji. Przyczyniło się to do poprawy szeroko rozumianego ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Szczególny nacisk jest kładziony na działania edukacyjno - profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz organizację i zagospodarowanie ich czasu wolnego. Ponadto realizując ten program, wiele uwagi działań i poczynań inwestycyjnych ukierunkowano na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pożarowego, infrastruktury drogowej i małej architektury.

Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, a także z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2013 rok.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali koncepcję pracy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach a także zapoznali się z najważniejszymi zadaniami przyjętymi do realizacji w 2014 r. Zapoznali się także z efektami pracy policjantów w ramach służb ponadnormatywnych. Przedsięwzięcie to możliwe było dzięki przekazanej Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach kwocie stu tysięcy złotych na zorganizowanie takich służb. W ramach tej kwoty zorganizowano 833 służby, które z założenia miały być nastawione na oddziaływanie prewencyjne. W ramach tych służb zabezpieczano imprezy masowe, zatrzymano 26 sprawców przestępstw, 8 osób poszukiwanych, 1500 sprawców wykroczeń, z czego 1/3 z tej liczby ukarano mandatem, 40 osób nietrzeźwych doprowadzono do Izby Wytrzeźwień. Skontrolowano 1400 kierujących pod kątem trzeźwości. Ponadto zabezpieczono 2 mecze piłki nożnej o podwyższonym ryzyku.

Podczas tego posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w Suwałkach za 2013 r.

Z przedłożonego sprawozdania można wnioskować, że działania podjęte przez strażników miejskich dały efekt zadowalający. Z analizy zgłaszanych przez mieszkańców spraw i problemów w kategorii najbardziej uciążliwych i nieakceptowanych na pierwszym miejscu spośród ujawnionych wykroczeń wysuwają się naruszenia w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, kolejne to nieprawidłowości związane z utrzymaniem porządku i czystości, zakłócaniem spokoju i porządku na osiedlach mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wiele uwagi strażnicy poświęcili promowaniu pozytywnych postaw, wzorców i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Kontynuowana i rozwijana współpraca z suwalską Policją i innymi instytucjami, poprzez udział w lokalnych przedsięwzięciach związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa, zaowocowała m.in. tym, że podczas imprez masowych, jak też innych zgromadzeń nie wystąpiły rażące zakłócenia porządku publicznego. Świadczy to o tym, że na tej płaszczyźnie w ciągu roku sprawozdawczego zadanie w zakresie zapewnienia porządku publicznego zostało zrealizowane.

W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z kierunkami działań przyjętych do realizacji przez Straż Miejską w 2014 roku. Są to m.in.:

1. Systematyczne kontrole dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

2. Przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zielonych i tworzenia "dzikich" wysypisk na terenie miasta.

3. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia komunalnego.

4. Działania w kierunku egzekwowania od właścicieli psów przestrzegania obowiązków

wynikających ze stosownych uchwał Rady Miejskiej.

5. Przeciwdziałanie naruszaniu spokoju i porządku publicznego m.in. poprzez:

a) egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych,

b) umieszczanie osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień lub doprowadzanie do miejsca zamieszkania,

c) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz kontrola terenów w sąsiedztwie placówek

oświatowych celem identyfikacji i przeciwdziałaniu występującym zagrożeniom:

- kontrolowanie terenu w sąsiedztwie szkół i innych miejsc zwyczajowego gromadzenia się nieformalnych grup młodzieży w celu zapobiegania dewastacji mienia i innym zachowaniom naruszającym spokój i porządek publiczny

7. Współpraca z suwalską Policją.

8. Kontrola przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie posiadanych

uprawnień.

9. Koordynacja działań w zakresie zapewnienia spokoju i porządku w trakcie odbywających się na terenie miasta imprez masowych, rekreacyjno-sportowych i uroczystości państwowych.

Komisja uznała, że Straż Miejska w Suwałkach funkcjonuje i spełnia swoją rolę, w zakresie jakim została powołana.

Komisja zapoznała się także z opinią Komendanta Miejskiego Policji na temat wieloletniej współpracy z suwalską Strażą Miejską. Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach i jest to dobrze wypracowany model współpracy. Dla każdej ze służb jest miejsce w mieście. Z biegiem lat coraz mniej interwencji Policja przekazuje Straży. Mieszkańcy miasta swoje problemy zgłaszają bezpośrednio do tej formacji. Jest to duże odciążenie dzielnicowych. Podział obowiązków między suwalską Policją a Strażą Miejską jest praktycznie bezkolizyjny.

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że współpraca i współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa, samorządu lokalnego ze służbami, inspekcjami i strażą pożarną oraz innymi instytucjami przynosi wymierne efekty w postaci spadku przestępczości i zdecydowanej poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego.

2) 16 czerwca - członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat procedury odbierania nowych obiektów budowlanych przez stosowne służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Kwestia ta ma bardzo istotny wpływ na sprawy bezpieczeństwa budowlanego i przeciwpożarowego. Jest to temat, który budzi wiele kontrowersji wśród osób czy podmiotów realizujących inwestycje budowlane na terenie miasta. Inwestorzy sygnalizują niejednokrotnie włodarzom miasta, że procedury odbioru przez straż pożarną są bardzo restrykcyjne i sformalizowane. Powoduje to szereg nieporozumień i przedłuża prowadzenie inwestycji, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego też temat ten wprowadzono na posiedzenie Komisji.

Członkowie Komisji zostali zapoznani z procedurą obowiązującą przy realizacji tego tematu, która przewiduje 4 wzory stanowisk, którymi Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach posługuje się przy wydawaniu opinii dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu. Komisja wysłuchała także informacji na temat odbiorów nowych obiektów budowlanych w latach 2010-2013.

Przekazując tę informację funkcjonariusz Straży Pożarnej zaakcentował o wielu nieprawidłowościach związanych z przygotowaniem dokumentacji i obiektów do użytkowania. Szczególną uwagę przy wydawaniu opinii dotyczącej pozwolenia na użytkowanie zwraca się przy odbiorze budynków użyteczności publicznej, hoteli, innego typu podobnych obiektów, w których może przebywać większa ilość ludzi.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, jako organ uprawniony do wydawania opinii dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany do szczególnej staranności, a wszelkie zabiegi i czynności z tym związane służą temu, aby wszystkie obiekty na terenie miasta były bezpieczne dla użytkowników.

Ze statystyk wynika, że 2/3 pożarów na terenie powiatu powstaje w budynkach mieszkalnych jedno - lub wielorodzinnych, bo takich obiektów PSP nie kontroluje. W tych obiektach, które są kontrolowane przez PSP na mocy stosownych ustaw, liczba pożarów w ciągu roku jest sporadyczna.

Wypracowując opinię w tym temacie, Komisja uznała, że procedura przedstawiona przez KM PSP wynika ze stosownych przepisów w tym obszarze, a prawa należy przestrzegać. Niemniej jednak musi tu być dobra wola dwóch stron. Ze względu na wagę problemu i sygnały inwestorów zachodzi potrzeba wyjaśnienia tych kwestii. Proponuje się, aby temat ten przedyskutować na jednym z posiedzeń Rady Gospodarczej.

Następnym tematem posiedzenia były kwestie związane z bezrobociem na terenie miasta. Temat ten dotyczył przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym. Jest to problem ekonomiczny, społeczny i gospodarczy. Pośrednio wiąże się ze sprawami bezpieczeństwa publicznego. Ze statystyk wynika, że na koniec maja 2014 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach wynosiła 4483 osoby. W stosunku do roku ubiegłego liczba bezrobotnych spadła o 1025 osób. To jest dobry trend. Statystycznie w skali kraju jesteśmy na dobrym miejscu. W skali kraju stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosiła 13%, a w województwie podlaskim 14,55%. Stopa bezrobocia w powiecie suwalskim wynosiła 12,7%. Jesteśmy poniżej krajowej i wojewódzkiej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła strukturę bezrobocia, z której wynika, że jest ona niekorzystna. 50% są to osoby długotrwale bezrobotne i ten wskaźnik wzrasta. Bardzo niekorzystny wskaźnik to wysoki udział osób o niskich kwalifikacjach w całej strukturze bezrobocia. Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym stanowią 30%, a z wykształceniem zawodowym 23%. Jeśli chodzi o wiek, to najliczniejszą grupą są osoby w przedziale wieku 25-34 lat. Natomiast zanotowano spadek osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-24 lata.

Przedkładając informację wyjaśniła, że Powiatowy Urząd Pracy jest urzędem, który ma ograniczać to zjawisko niekorzystne w sferze bezrobocia, ma łagodzić jego skutki i przeciwdziałać. Zapoznała członków Komisji z działaniami podejmowanymi w tym obszarze oraz z wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Komisja uznała, że oferta proponowanych działań jest znacząca. Poprzez działania aktywizujące, jakimi są staże pracy, prace interwencyjne, szkolenia oraz działania pasywne, takie jak wypłata zasiłków, dodatków aktywizujących i opłata składek na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel pochodzą z ministerstwa, pozyskiwane są także z europejskiego funduszu społecznego oraz ze środków PFRON. Te ostatnie przeznaczone są na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Przeanalizowano także wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej na suwalski rynek pracy.

Na suwalskim rynku funkcjonuje 8800 podmiotów gospodarczych. Główne branże to handel, budownictwo, przetwórstwo, transport. W ciągu pięciu miesięcy 2014 roku zakłady pracy zgłosiły 780 ofert pracy. W stosunku do roku ubiegłego jest to o ponad 100 ofert pracy więcej. Odnotowuje się wzrost ilości osób podejmujących pracę. W Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej funkcjonują duże zakłady pracy, które masowo zatrudniają pracowników i mają problem ze skompletowaniem kadry z uwagi na dużą rotację. Powiatowy Urząd Pracy jest w kontakcie z tymi pracodawcami, ale nie są oni jednak zainteresowani osobami zarejestrowanymi w PUP, które pozostają długotrwale bezrobotne. Prowadzą zatrudnienie poprzez wyspecjalizowane agencje. Komisja uznała, że sytuacja gospodarcza wpływa na suwalski rynek, co wiąże się ze wzrostem miejsc pracy.

Podczas posiedzenia Komisja przyjęła informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta Suwałk, którą przedstawiła kierownik suwalskiej Delegatury.

Podstawowe kierunki działania WIOŚ to kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w jednostkach gospodarczych, badanie stanu środowiska oraz informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Monitoring w zakresie ochrony środowiska prowadzony jest w zakresie tzw. państwowego monitoringu środowiska, który realizują na terenie całego kraju Inspektoraty i Delegatury Wojewódzkich Inspektoratów. Opracowywany jest on przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co 3 lata i uzgadniany z Ministrem Ochrony Środowiska. Monitoring ten obejmuje ocenę jakości środowiska, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, a także ocenę gospodarki odpadami, zagrożeń hałasem i pól elektromagnetycznych. Z informacji tej wynika, że na terenie miasta Suwałk nie zanotowano zdarzeń w obszarze ochrony środowiska, które mogłyby stanowić zagrożenie. Jakość środowiska w mieście Suwałki charakteryzuje się dobrym stanem wód powierzchniowych. Brak jest zagrożeń ze strony oddziaływania pól elektromagnetycznych i degradacji obszarów. Natomiast problem istnieje, jeśli chodzi o poprawę klimatu akustycznego oraz jakości powietrza, szczególnie w obszarach osiedli domów jednorodzinnych w zakresie obniżenia zapylenia.

3) 22 września - Komisja przyjęła informację dotyczącą funkcjonowania Straży Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2014 r. Z informacji wynika, że strażnicy podjęli 2678 interwencji, nałożyli 204 mandaty, sporządzili 49 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Suwałkach, wylegitymowali 2713 osoby. Strażnicy wykonywali swoje obowiązki wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Były to sprawy związane z egzekwowaniem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz egzekwowanie naruszeń w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji. Są to wykroczenia najbardziej uciążliwe, zgłaszane przez mieszkańców miasta.

W I półroczu zanotowano 1639 takich interwencji, w wyniku których nałożono 108 mandatów karnych, sporządzono 25 wniosków o ukaranie.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska współpracowała w zakresie bezpieczeństwa i porządku z Zarządem Dróg i Zieleni, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w kwestii związanej z zabezpieczeniem tzw. pustostanów. Współpracowała z placówkami oświatowymi oraz z suwalską Policją, kontynuując działania pod hasłem "Bezpieczne osiedle". Ponadto strażnicy brali udział przy zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju imprez odbywających się na terenie miasta.

Członkowie Komisji dyskutowali także w kwestii związanej z bezpieczeństwem budowlanym na terenie miasta Suwałki. Informację w tym zakresie przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Zapoznał członków Komisji z zakresem uprawnień, strukturą organizacyjną i działaniami obejmującymi pięć zasadniczych obszarów tematycznych. Działania te wiążą się m.in. z kontrolą budów, prowadzeniem postępowań administracyjnych w odniesieniu do obiektów lub robót zrealizowanych w warunkach samowoli budowlanej. Działania te obejmują także postępowanie administracyjne w przedmiocie niewłaściwego stanu technicznego obiektów budowlanych. Podejmowane działania kontrolne prowadzone na terenie miasta w tym zakresie w 20% zakończone zostały w postaci postępowania mandatowego.

Członkowie Komisji zapoznali się także z kwestią zagrożenia budowlanego podczas prowadzonych prac inwestycyjnych przy ul. Północnej 24 i przy ul. Kościuszki 80. Szybka i skuteczna interwencja Nadzoru Budowlanego zapobiegła potencjalnej katastrofie budowlanej.

Jeśli chodzi o kwestie samowoli budowlanej, to działania w tym względzie PINB podejmuje w oparciu o zgłoszenia mieszkańców miasta.

Kolejną sprawą będącą w zainteresowaniu członków Komisji było prowadzenie postępowań w stosunku do właścicieli budynków będących w złym stanie technicznym spowodowanym w wyniku pożaru. Dotyczy to budynku przy ul. Wigierskiej 13 i budynku po byłym browarze. Stan techniczny tych budynków może stanowić zagrożenie oraz ujemnie wpływa na wygląd i estetykę w mieście. Inspektor poinformował Komisję, na jakim etapie znajdują się prowadzone postępowania administracyjne i na jakim etapie są prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy przy ul. Kościuszki 80. Sprawy te będą monitorowane przez Komisję.

Ze stanem bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Suwałk za I półrocze 2014 r. członków Komisji zapoznał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie sprawozdawczym o 31,5% wzrosła ilość interwencji podejmowanych przez strażaków. Ze wzrostem interwencji związane są koszty napraw pojazdów, sprzętu gaśniczego, paliwa. Do zdarzeń w I półroczu wyjeżdżano co 7 godzin, do pożarów co 16, do miejscowych zagrożeń co 12 godzin. Główne przyczyny powstawania pożarów to podpalenia, nieostrożność dorosłych, wady urządzeń grzewczych, urządzeń i instalacji elektrycznych. Na terenie miasta zanotowano 175 pożarów. Rośnie liczba pożarów w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w okresie grzewczym. Świadczyć to może o tym, że użytkownicy nie dbają o instalacje.

Komendant poinformował członków Komisji o prowadzonej akcji pod hasłem "Czujnik w każdym domu". Jest to działanie prowadzone m.in. wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Zarządem Wojewódzkim OSP, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Do Suwałk trafiło 80 takich czujek, które zostały zamontowane nieodpłatnie w mieszkaniach będących w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Wiele uwagi członkowie Komisji poświęcili sprawom związanym z przemocą w rodzinie i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z przedłożonej informacji w tej sprawie wynika, że miasto podejmuje szereg działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Są to m.in.:

- działania interwencyjne - powstrzymanie przemocy, wszczęcie procedury "Niebieska karta", izolacja sprawcy i dowiezienie do Izby Wytrzeźwień czy do Policyjnej Izby Zatrzymań,

- działania pomocowe minimalizujące skutki - poradnictwo, pomoc socjalna, grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy korekcyjno-edukacyjne,

- działania zapobiegawcze - edukacja, informacja o miejscach pomocy itp.,

- kompleksowa pomoc członkom rodziny dotkniętych problemem przemocy poprzez prowadzenie czterech punktów pomocy prawnej i psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie,

- grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,

- program ochrony dzieci - ofiary przemocy w rodzinie,

- prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie,

- działania zapobiegawcze - głównie w placówkach oświatowych,

- działania informacyjne o zjawisku przemocy jako przestępstwie oraz miejscach uzyskania pomocy.

Członkowie Komisji uznali także, że działania miasta prowadzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii są na wysokim poziomie. Środki na jego realizację pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Działania te swoim zakresem obejmują m.in.:

- prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenie odwykowego,

- dofinansowanie sześciu świetlic środowiskowych,

- prowadzenie programów profilaktycznych,

- szkolenia sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

- dofinansowanie wszelkiego rodzaju sprzętu i aparatury na potrzeby SP ZOZ czy też nagród dla laureatów konkursów tematycznych itp.

4) 17 grudnia - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jednocześnie Przewodniczący Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach postanowił zorganizować jedno posiedzenie, ponieważ tematyka do zrealizowania jest tożsama, a do udziału w posiedzeniach obu tych gremiów zapraszani są szefowe poszczególnych służb, inspekcji i straży. Dlatego też, aby nie odrywać ich dwukrotnie od rozlicznych obowiązków, zorganizowano jedno spotkanie, podczas którego członkowie zapoznali się z informacją na temat przygotowania jednostek do zagrożeń wynikających z okresu zimowego 2014/2015. Przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom potrzebujących wsparcia w warunkach niskich temperatur przedstawili:

- Komendant Miejski Policji - przekazał informację, że funkcjonariusze policji corocznie prowadzą działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimowym. W tym celu prowadzone jest rozpoznanie oraz zbierane są informacje na temat osób bezdomnych. Funkcjonariusze policji systematycznie prowadzą kontrole miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, takich jak dworce, węzły ciepłownicze, pustostany, rozpoczęte budowy, ogródki działkowe. Policjanci codziennie prowadzą patrole, uwzględniając sytuację osób bezdomnych.

- Komendant Straży Miejskiej - poinformował, że w związku z nadchodzącym okresem zimowym Straż Miejska w Suwałkach będzie prowadzić działania dotyczące niesienia pomocy osobom bezdomnym. Straż Miejska prowadzi obserwację miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. W szczególności są to tereny ogródków działkowych, wiaty śmietnikowe, pustostany, klatki schodowe itp. W ramach codziennych czynności strażnicy współpracują z instytucjami społecznymi powołanymi do niesienia pomocy osobom bezdomnym, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach.

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach - osoby bezdomne w Suwałkach mogą liczyć na nocleg w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, która znajduje się przy ul. Sportowej 24. Izba wytrzeźwień dysponuje 20 miejscami noclegowymi. W przypadku braku miejsc w noclegowni oraz w izbie wytrzeźwień osoby bezdomne są kierowane do domu dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Garbasie II k. Filipowa.

Działania służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie ulic w mieście:

- Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni - Zarząd jest w posiadaniu odpowiedniej ilości sił i środków związanych ze zwalczaniem skutków nadchodzącej zimy. Zgromadzony został też materiał (sól drogowa i piasek) niezbędny przy zwalczaniu śliskości zimowej.

Nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Na terenie miasta znajduje się 68 obiektów wielkopowierzchniowych. Kontrole w zakresie usuwania nadmiernej ilości śniegu z dachów tych budynków prowadzone są na bieżąco. Czynności sprawdzające prowadzone będą również w stosunku do właścicieli innych budynków w przypadku zalegającego nadmiaru śniegu i lodu na dachach tych budynków.

Ponadto po dyskusji związanej ze zdarzeniem w dniu 5 grudnia 2014 r. dotyczącym uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych - awaria wodociągu przy ul. Zarzecze ustalono, że należy wprowadzić monitoring i sposób postępowania w przypadku prowadzenia prac ziemnych-remontowych w rejonach przebiegu nowych instalacji gazowych w mieście. Temat ten koordynowany będzie przez naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich.

Na posiedzeniu w tymże dniu przyjęto, także harmonogram pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2015 r. oraz przedłożono do dyskusji propozycje do projektu Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na kolejne lata.

Podczas realizacji kolejnego punktu posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli także informację w zakresie projektu budżetu miasta na 2015 rok w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Podsumowując, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Suwałkach utrzymuje się na dobrym poziomie. Niemniej jednak Komisja będzie nadal monitorowała działania w tym zakresie. W tym celu opracuje nowy program na kolejne lata, obejmujący zadania bezpieczeństwa obywateli i zabezpieczenia porządku publicznego.

Harmonogram pracy Komisji na 2014 r. został w pełni zrealizowany.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Wawrzyniak-Jedynak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama