reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przerośl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) i art. 90f, 90m, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 941, Nr 979; 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.827, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Przerośl, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/108/2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przerośl (Dz.Urzęd.Woj.Podl. z 2012r.poz. 3084 z póź.zm.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 stycznia 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PRZEROŚL

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje osobom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zwanym dalej "uczniami", zamieszkałym na terenie Gminy Przerośl.

§ 2. Pomoc udzielana jest w ramach zadań własnych gminy ze środków ujętych na ten cel w budżecie gminy oraz z dotacji z budżetu państwa.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym świadczona jest jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne.

§ 4. Stypendium szkolne może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, przy spełnieniu jednego z poniższych czynników:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm lub narkomania,

7) przypadek, gdy rodzina jest niepełna.

§ 5. Stypendium nie przysługuje, w przypadku otrzymywania przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli działającego z upoważnienia Rady Gminy Przerośl, na wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów ucznia, a w przypadku uzyskania pełnoletności także przez samego ucznia.

2. Wnioski składać mogą również dyrektorzy szkół i placówek wymienionych w art. 90n. ust. 2 pkt 2 o systemie oświaty.

3. Stypendium może zostać przyznane uczniowi z urzędu.

4. Terminy składania wniosków o stypendium określa art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 8. 1. Wysokość uzyskiwanych dochodów przez wszystkich członków rodziny należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz o miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej.

2. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

3. Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90c. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 9. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, niezależnie od uzyskiwanej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jednakże Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 10. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym, a wypłacane jest jednorazowo lub kwartalnie.

2. Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jego przyznaniu.

3. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być wypłacane w innych okresach niż wymienione w ust. 1.

§ 11. 1. Stypendium może być udzielone w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, ćwiczeń, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, komputera, części do komputera, drukarki, tonerów do drukarki, pamięci przenośnej do komputera, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy w tym koszty założenia Internetu oraz koszty naprawy komputera oraz innych pomocy edukacyjnych

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat wymaganych przez szkołę, w tym: opłat czesnego w szkołach niepublicznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, ubezpieczenia zbiorowego i innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

d) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania, a w szczególności: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach muzycznych, kursach językowych, komputerowych, sportowych i innych,

e) zakup sprzętu muzycznego, sportowego, itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia,

f) zakup okularów korekcyjnych,

g) zakup stroju wymaganego na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów

niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych

h) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: transport środkami komunikacji, zakwaterowanie w internacie lub bursie, opłaty czesnego za szkołę,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dożywianiem w stołówce.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w ust. 1 dopuszcza się udzielenie w formie świadczenia pieniężnego, lub w kilku formach.

3. Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur rachunków, oświadczeń, biletów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie usługi towaru.

a) Udokumentowane wydatki winny być wystawione imiennie na ucznia lub wnioskodawcę.

b) Udokumentowane wydatki winny być opisane przez wnioskodawcę klauzulą " Zakupiono w ramach udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniowi - wskazać imię i nazwisko - na rok szkolny…"

c) Rozliczeniu podlegają również wydatki kwalifikowane typu: podręczniki, ćwiczenia, plecak szkolny, zeszyty i inne przybory szkolne zakupione na rok szkolny na który przyznane jest stypendium szkolne w okresie poprzedzającym złożenie wniosku tj. w miesiącach lipiec, sierpień a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Pozostałe koszty kwalifikowane wymienione w § 11 ust. 1 ulegają rozliczeniu za okres na który udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

4. Jeżeli udokumentowane wydatki będą niższe niż wysokość przyznanego stypendium, wnioskodawca otrzyma kwotę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

§ 12. 1. Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki.

2. W przypadku wstrzymania stypendium szkolnego, rozliczeniu podlegają koszty kwalifikowane za okres, w którym stypendium przysługiwało.

3. W przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty stypendium nie zostanie wypłacone

§ 13. Wnioskodawcy oraz dyrektorzy szkół i placówek, w których kształcą się uczniowie pobierający stypendium mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli o zmianie lub ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, a także o fakcie zaprzestania pobierania nauki przez ucznia.

Zasiłek szkolny.

§ 14. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego typu:

1) choroba,

2) śmierć jednego z rodziców lub opiekunów ucznia,

3) straty w gospodarstwach domowych wynikłych ze zdarzeń losowych między innymi takich jak: powódź, pożar, huragan,

4) inne, lecz uzasadnione okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę ucznia.

§ 15. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 16. Zasiłek przyznaje się:

1) na wniosek osób wymienionych w § 7 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu, zaopiniowany przez osoby wymienione w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, lub z urzędu,

2) w formach wymienionych w § 11 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu,

3) nie więcej niż dwukrotnie w ciągu roku szkolnego,

4) w wysokości wynikającej z art. 90e. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama