Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 25 lutego 2015r.

sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku. Skład Komisji, którą powołano zarządzeniem nr 18/2014 z dnia 08 maja 2014 roku, jest następujący:

1. Lech Marek Szabłowski - przewodniczący,

2. Maria Mrozek - radna powiatu łomżyńskiego,

3. Mirosław Szymanowski - radny powiatu łomżyńskiego,

4. Edward Jarota - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży;

5. Ewa Jadwiga Wojtczak - Pedagog Zespołu Szkół w Marianowie;

6. Jan Iwanowski - Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

7. Mieczysław Grajewski - Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

8. Grzegorz Bielski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Łomży;

9. Edward Łada - Wójt Gminy Piątnica. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2013 roku zostało opublikowane, na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 939 z dnia 26 lutego 2014 r. W dniu 30.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym:

a) omówiono ogólny stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim;

b) wysłuchano informacji na temat działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu;

c) omówiono działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży nad akwenami wodnymi. W roku sprawozdawczym Komisja koordynowała realizację przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/58/07 z dnia 17.10.2007 r. "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego". "Program …" realizowany był m. in. przez Komendą Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto:

- za kwotę 8.000 zł doposażono stanowisko kierowania starosty w niezbędny sprzęt biurowy, doposażono magazyn przeciwpowodziowy oraz dokonano konserwacji sprzętu łączności;

- za kwotę 5.000 zł zakupiono i przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży sprzęt biurowy;

- kwotą 6.000 zł dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży;

- Starostwo współuczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży konkursie dla dzieci i młodzieży "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym";

- Starostwo utrzymuje utworzoną decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26.03.2014 r. przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu łomżyńskiego.

Starosta


Elżbieta Parzych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe