Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/19/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do uchwały Nr VI/19/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 -2019

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019, który wyznacza podstawowe kierunki działania gminy Łomża zwanej dalej "gminą" w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale komunalne w budynkach stanowiących własność gminy.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

1. Mieszkaniowy zasób gminy składa się z 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 430,12 m2 znajdujących się w budynkach, których lokalizacja i inne dane przedstawia się następująco:

Lp.

Lokalizacja zasobu

Ilość lokali

Pow. użytk. w m2

Wyposażenie

Ogólny stan techn. budynku

Wod.

Kan.

C.O.

C.W.

1.

Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Wygodzie

1

69,22

TAK

NIE

TAK

NIE

Średni

2.

Budynek po byłej szkole w Modzelach Wypychach

1

73

TAK

NIE

NIE

NIE

Średni

3.

Budynek komunalny w Wygodzie, ul. Leśna

1

22

NIE

NIE

NIE

NIE

Średni

4.

Konarzyce, ul. Szkolna 4

1

43,9

TAK

TAK

TAK

NIE

Dobry

5.

Pniewo, ul. Akacjowa 1

3

222

TAK

TAK

TAK

NIE

Dobry

2. Przewidywaną wielkość mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych latach określa poniższa tabela:

Lp.

Lokalizacja zasobu

2015

2016

2017

2018

2019

Ilość lokali

Pow. użytk. w m2

Ilość lokali

Pow. użytk. w m2

Ilość lokali

Pow. użytk. w m2

Ilość lokali

Pow. użytk. w m2

Ilość lokali

Pow. użytk. w m2

1.

Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Wygodzie

1

69,22

1

69,22

1

69,22

1

69,22

1

69,22

2.

Budynek po byłej szkole w Modzelach Wypychach

1

73

1

73

1

73

1

73

1

73

3.

Budynek komunalny w Wygodzie, ul. Leśna

1

22

1

22

1

22

1

22

1

22

4.

Konarzyce, ul. Szkolna 4

1

43,9

1

43,9

1

43,9

1

43,9

1

43,9

5.

Pniewo, ul. Akacjowa 1

3

222

3

222

3

222

3

222

3

222

3. Nie przewiduje się wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

4. W posiadanym zasobie aktualnie brak jest wyodrębnionych lokali socjalnych.

5. Niezbędne prace remontowe realizowane będą w miarę posiadanych środków w budżecie gminy. Gmina nie przewiduje budowy nowych mieszkań w najbliższym czasie.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali

1. Gmina posiada w swoim zasobie mieszkaniowym budynki będące w różnym stanie technicznym. Niektóre z nich budowane były przed II wojną światową, niektóre zaraz po wojnie, a najnowsze na przełomie lat 80. ubiegłego wieku. Budynki te, a szczególnie najstarsze, w latach ubiegłych przechodziły różne remonty.

2. W latach 2015 - 2019 planuje się przeprowadzenie bieżących remontów i modernizacji, w zależności od stopnia pilności ich wykonania oraz możliwości finansowych.

3. Dokonywanie remontów i modernizacji lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy może być dokonywane przez lokatorów (najemców), po uprzednim wyrażeniu zgody Wójta i ustaleniu z Wójtem zasad rozliczania kosztów ponoszonych przez lokatorów (najemców) na remonty i modernizację lokali mieszkalnych.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

1. Ustala się czynsz za budynki i lokale mieszkalne. Z uwagi na mały zasób mieszkaniowy Gminy oraz niską stawkę bazową czynszu, wpływy z czynszów nie pokrywają wydatków na bieżącą eksploatację i remonty.

2. Czynsz obejmuje koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacji budynku lub lokalu mieszkalnego, tj. opłat za dostawę energii cieplnej , elektrycznej i wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w przypadku gdy nie ma odrębnej umowy na ich dostawę lub odbiór.

4. Stawka czynszu za lokale mieszkalne może ulegać raz w roku podwyższeniu w oparciu o niniejszą uchwałę. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu, a jedynie wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu.

5. Czynsz za budynki i lokale mieszkalne opłacają najemcy budynków i lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

6. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek chyba, że strony postanawiają inaczej w umowie.

7. Stawkę bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

8. Ustala się następujące czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu:

1) czynniki podwyższające stawkę czynszu:

Lp.

Czynniki

%

1.

Budynek położony jest w zabudowie wolnostojącej, w którym znajduje się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne

15

2.

Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania

30

3.

Lokal wyposażony w instalację wodociągowa

20

4.

Lokal wyposażony w instalację kanalizacyjną

20

5.

Budynek wybudowany po 1 stycznia 1985 roku

15

2) czynniki obniżające stawkę czynszu:

Lp.

Czynniki

%

1.

Lokal nie posiada instalacji wodociągowej

10

2.

Lokal nie posiada instalacji kanalizacyjnej

10

3.

Brak w lokalu łazienki i ubikacji

10

4.

Budynek wybudowany przed 31 grudnia 1945 r

10

9. Czynsz obliczony jest w ten sposób, że ustalone czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu ulęgają sumowaniu, a następnie mnożone są przez stawkę czynszu podstawowego.

10. Obniżkę czynszu stosuje się na wniosek najemcy. O obniżenie czynszu może ubiegać się najemca, którego gospodarstwo domowe, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu osiągnęło średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowej i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym przy czym za dochód uważa się dochód określony przepisami ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

1. Nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy. Zarząd zasobami mieszkaniowymi w okresie objętym niniejszym programem sprawowany będzie na dotychczasowych zasadach we własnym zakresie przez Wójta, dysponentów poszczególnych budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne.

2. Wójt Gminy w wykonywaniu czynności określonych w ust. 1 zobowiązany jest w szczególności do:

1) podejmowania czynności mających na celu utrzymanie lokali mieszkalnych we właściwym stanie technicznym,

2) zawieranie umów najmu z najemcami, w przypadku braku oddania budynku/lokalu w zarząd.

3. Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniejszego Programu mogą zostać podjęte działania mające na cele optymalizację kosztów i poprawę efektywności świadczonych usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy dopuszczając w przyszłości możliwość zmiany zasad zarządzania przez obecny podmiot.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie objętym planem będą dochody uzyskiwane z czynszów.

2. Pozostałe niezbędne do uzupełnienia brakujące środki zostaną pokryte w miarę posiadanych środków z budżetu Gminy.

Rozdział 7.
Postanowienie końcowe

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, Wójt Gminy Łomża przedłoży Radzie Gminy propozycję zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża w latach 2015 - 2019.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe