reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 6/2015 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 lutego 2015r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Miastem Augustów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Augustowa - Wojciecha Walulika, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Augustowa - Moniki Podziewskiej, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, i poz. 1877) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. Nr 83, poz. 390, z 1999r. Nr 67, poz. 753, z 2014 r. poz. 478), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Miasta Augustów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

2. Lekcje religii odbywać się będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym w siedzibie Zboru "Chrześcijańska Społeczność" Kościoła Zielonoświątkowego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 44.

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego, natomiast nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Zielonoświątkowego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej z realizacją przedmiotowego zadania.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r., w wysokości 54,94 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 94/100) miesięcznie na jednego ucznia, to za trzech uczniów w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 1318,56 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemnaście złotych 56/100);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2015 r.

2. Kalkulację całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2015 r.

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2015 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

5. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Niewykorzystana część dotacji przez Przyjmującego podlega zwrotowi na rzecz Przekazującego w terminie do dnia 7 października 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Augustowie: Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Filia w Augustowie nr 77124052111111000049294220.

7. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, i poz. 1877).

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik


Skarbnik Miasta Augustowa


Monika PodziewskaZałącznik do Porozumienia Nr 6/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 lutego 2015 r.

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Chrześcijańska Społeczność"

Miesięczny koszt zatrudnienia

§ 4010

785,20

§ 4040

66,31

§ 4110

146,37

§ 4120

20,86

§ 4440

80,00

RAZEM

1098,74

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

6

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii

3

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Miasta Augustów

20/3

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia

54,94

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama