Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Sokoły

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) oraz Postanowienia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 188) na wniosek Wójta Gminy Sokoły uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 5 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Adaptacji, Dworaki Staśki 46.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o. o. Centrum Rehabilitacji i Adaptacji, Dworaki-Staśki 46 i utworzony jest dla wyborców przebywających w tym zakładzie w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe