reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, uchwala się co następuje:

§ 1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej Rady Miasta Siemiatycze na 2015 r. przeznacza się na następujące specjalności i formy kształcenia:

1) specjalności:

a) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,

b) związane z profilaktyką uzależnień,

c) wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

d) pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,

e) związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole,

f) związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży,

g) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie wspierania ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i ucznia zdolnego,

h) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych,

i) przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

2) formy kształcenia:

a) studia magisterskie i studia podyplomowe,

b) kursy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje,

c) kursy i szkolenia doskonalące,

d) szkolenia rad pedagogicznych.

§ 2. Na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przeznacza się nie więcej niż 40% środków ogółem zaplanowanych w budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 75% kwoty tych opłat za semestr nauki, nie więcej niż 1 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama