reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29/VII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. 2014 poz. 379, poz.1072) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48 ust. 4 i 5 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.2015 poz.163) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom, o których mowa w części V.1. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 przysługuje nieodpłatnie, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc o której mowa w § 1 może zostać udzielona na zasadach częściowego zwrotu wydatków zgodnie z zasadą określoną w poniższej tabeli:

L.p.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu posiłku

1.

150% - 180%

60

2.

180% - 200%

70

3.

200% - 250%

80

4.

Powyżej 250 %

100

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli odpłatność za udzielone świadczenie stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, osoba zobowiązana do uiszczenia należności za posiłki może być całkowicie zwolniona bądź odpłatność za udzielone świadczenie może być częściowo obniżona o jedną stawkę odpłatności określonej w tabeli, o których mowa w § 2 - na pisemny wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona lub świadczeniobiorca może być zwolniony z ponoszenia odpłatności za przyznane świadczenie określa w drodze decyzji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży biorąc pod uwagę udokumentowaną sytuację świadczeniobiorcy i wniosek pracownika socjalnego.

3. Okres, o którym mowa w ust.2 nie może być jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 4. Należność za udzieloną pomoc świadczeniobiorca opłaca gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podmiotu wskazanego w decyzji przyznającej świadczenie, w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 410/XLIVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r., w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 27 stycznia 2014 r., poz. 334.

§ 6. Decyzje administracyjne wydane w oparciu o przepisy uchwały, o której mowa w § 5 zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama