reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2015 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 44 094,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 44 094,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:10 577 486,79 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 531 974,79 zł.,

b) majątkowe w kwocie45 512,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:11 415 636,79 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 248 030,79 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 167 606,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

44 094,00

44 094,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

44 094,00

44 094,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

44 094,00

44 094,00

Razem:

9 323 993,00

44 094,00

9 368 087,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 209 399,79

0,00

1 209 399,79

OGÓŁEM:

10 533 392,79

44 094,00

10 577 486,79

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 577 486,79

1. Dochody bieżące

10 531 974,79

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

45 512,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

0,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

30 000,00

44 094,00

74 094,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30 000,00

44 094,00

74 094,00

3240

Stypendia dla uczniów

30 000,00

44 094,00

74 094,00

Razem:

10 162 143,00

44 094,00

10 206 237,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 209 399,79

0,00

1 209 399,79

OGÓŁEM:

11 371 542,79

44 094,00

11 415 636,79

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 415 636,79

1. Wydatki bieżące

10 248 030,79

1) wydatki jednostek budżetowych

8 354 685,48

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 749 302,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 605 383,48

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 732 564,31

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 167 606,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 167 606,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

753 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.311.24.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 marca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.311.24.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 marca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama