reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/VI/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 8 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na dofinansowanie realizacji i modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888; z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662; z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277), art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, popz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji i modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2010r. Nr 9/III/10 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 12 poz. 186).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik do Uchwały Nr 36/VI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji i modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wspierania przez Gminę Wysokie Mazowieckie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz modernizację istniejących obiektów.

§ 2. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 3. 1. O dofinansowanie może ubiegać się posiadacz nieruchomości (osoba fizyczna), który na terenie gminy Wysokie Mazowieckie wybuduje lub zmodernizuje przydomową oczyszczalnię ścieków służącą do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego. Warunkiem otrzymania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest:

- w przypadku gdy nieruchomość jest zamieszkała jednoczesne zlikwidowanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (tzw. szamba),

- w przypadku gdy nieruchomość jest niezamieszkała pisemne zobowiązanie się posiadacza nieruchomości, iż dom z zainstalowaną przydomową oczyszczalnią ścieków (będącą przedmiotem dotacji) zostanie zamieszkały najpóźniej w terminie 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy o udzielonej dotacji.

2. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3 /dobę (w ramach zwykłego korzystania z wód - art 36 ustawy Prawo wodne i będzie ją wykorzystywać przez okres minimum 10 lat).

§ 4. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie:

1) zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie do 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), udokumentowanych fakturą lub rachunkiem poniesionych kosztów,

2) modernizacji istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie do 500,00 zł (słownie: tysiąc złotych) udokumentowanych fakturą lub rachunkiem poniesionych kosztów.

2. Dotacją objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

3. Wnioskodawca może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania na budowę i modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków tylko jeden raz.

4. Osoba, która uzyskała dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni nie może ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na tę inwestycję.

§ 5. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

2) koszty sporządzenia dokumentacji.

§ 6. Warunkiem otrzymania dofinansowania w danym roku budżetowym jest przedłożenie Urzędowi Gminy końcowego rozliczenia realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do dnia 1 grudnia danego roku.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać po uchwaleniu przez Radę Gminy Wysokie Mazowieckie budżetu na rok, w którym dotacja ma zostać udzielona na formularzu udostępnionym w Urzędzie Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości.

3. O kolejności udzielenia dofinansowania decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

4. Wnioski złożone i nie zrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków funduszu zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

§ 8. Wniosek o udzielenie dofinansowania nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych przed złożeniem wniosku.

§ 9. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku pomiędzy gminą a wnioskodawcą zostanie zawarta umowa.

§ 10. Wypłata dofinansowania na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy nastąpi pod warunkiem:

1) dostarczenia przez wnioskodawcę w przypadku zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych Staroście Wysokomazowieckiemu dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

b) faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatki;

c) certyfikatu lub aprobaty technicznej, potwierdzających zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami,

d) pisemnego potwierdzenia w formie protokołu odbioru sporządzonego przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, w którym potwierdzone będzie: uzyskanie efektu rzeczowego przedsięwzięcia, w tym likwidacji starego szamba oraz wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy,

e) kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli urządzenie przyłączone będzie do urządzeń melioracyjnych lub cieków wodnych (jeżeli dotyczy).

2) dostarczenia przez wnioskodawcę w przypadku modernizacji istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatki,

b) pisemnego potwierdzenia w formie protokołu odbioru sporządzonego przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, w którym potwierdzone będzie: uzyskanie efektu rzeczowego przedsięwzięcia, oraz wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy.

§ 11. Wnioskodawca traci prawo do dofinansowania w przypadku:

1) niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 10,

2) realizacji przedsięwzięcia niezgodnie z zawartą umową.

§ 12. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do jego zwrotu.

§ 13. Roczna informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 /dobę zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty przedstawiona Radzie Gminy i opublikowana na stronie BIP urzędu w terminie składania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama