reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 23/15 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 80.224 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

b) zmiejszyć wydatki o kwotę 3.000 zł,

c) zwiększyć wydatki o kwotę 83.224 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23.853.067 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.280.005 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.573.062 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.404.753 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.868.440 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.536.313 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 551.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 393.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1do zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 marca 2015 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 80.224 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

67 880,00

67 880,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

67 880,00

67 880,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

67 880,00

67 880,00

Razem:

21 725 929,00

67 880,00

21 793 809,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 131,00

12 344,00

13 475,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

12 344,00

12 344,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

12 344,00

12 344,00

Razem:

2 046 914,00

12 344,00

2 059 258,00

Ogółem:

23 772 843,00

0,00

23 853 067,00

80 224,00


Nazwa

Projekt na 2015

1.Dochody majątkowe, w tym

5 573 062

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

5 308 062

dochody ze sprzedaży majątku

265 000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 578 202

2. Dochody bieżące, w tym:

18 280 005

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

515 280

Dochody ogółem

23 853 067

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 83.224 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 397 367,00

0,00

2 397 367,00

75011

Urzędy wojewódzkie

58 914,00

3 000,00

61 914,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

3 000,00

4 200,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 875 365,00

-3 000,00

1 872 365,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

95 000,00

-3 000,00

92 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

343 053,00

67 880,00

410 933,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

53 800,00

67 880,00

121 680,00

3240

Stypendia dla uczniów

52 500,00

65 480,00

117 980,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 300,00

2 400,00

3 700,00

Razem:

22 277 615,00

67 880,00

22 345 495,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 131,00

12 344,00

13 475,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

12 344,00

12 344,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 520,00

1 520,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

260,00

260,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

19,00

19,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 125,00

1 125,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

9 264,00

9 264,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

156,00

156,00

Razem:

2 046 914,00

12 344,00

2 059 258,00

Ogółem:

24 324 529,00

-3 000,00

24 404 753,00

83 224,00

Rodzaj wydatków

Plan na 2015

1. Wydatki majątkowe:

8.536.313

Inwestycje i zakup inwestycyjne

8.536.313

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.196.513

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

15.868.440

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.731.919

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.237.753

udzielone dotacje na zadania bieżące

661.700

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.140.112

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

696.956

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

400.000

Wydatki ogółem

24.404.753

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 12.344 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP oraz ewentualne ponowne głosowanie,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie
67.880 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 3.000 zł na zakup programu do prowadzenia rejestru mieszkańców i rejestru wyborców.

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama