reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 15 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 54.000 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 19.314,- zł. i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 73.314 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.934.000 zł, w tym: · dochody bieżące w wysokości 17.692.458 zł, · dochody majątkowe w wysokości 1.241.542 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 18.974.000 zł, w tym: · wydatki majątkowe w wysokości 1.772.269 zł, · wydatki bieżące w wysokości 17.201.731 zł,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 40.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj:

Porozumienia jst

Razem:

60 000,00

0,00

60 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

115 395,00

54 000,00

169 395,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

115 395,00

54 000,00

169 395,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

16 000,00

54 000,00

70 000,00

Razem:

14 392 700,00

54 000,00

14 446 700,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

4 427 300,00

0,00

4 427 300,00

Ogółem:

18 880 000,00

54 000,00

18 934 000,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.692.458,- zł., w tym środki z UE 979.842 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.241.542,00 zł w tym:

*

dotacje i środki na inwestycje - 1.241.542,00 zł

*

dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 250 000,00

64 000,00

1 314 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 250 000,00

64 000,00

1 314 000,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

64 000,00

64 000,00

750

Administracja publiczna

2 467 148,00

0,00

2 467 148,00

75095

Pozostała działalność

16 000,00

0,00

16 000,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

1 000,00

1 000,00

4430

Różne opłaty i składki

13 000,00

- 1 000,00

12 000,00

757

Obsługa długu publicznego

278 384,00

- 15 000,00

263 384,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

278 384,00

- 15 000,00

263 384,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

278 384,00

- 15 000,00

263 384,00

851

Ochrona zdrowia

204 711,00

0,00

204 711,00

85195

Pozostała działalność

59 466,00

0,00

59 466,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 500,00

500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 709 686,00

0,00

1 709 686,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 087 868,00

0,00

1 087 868,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

749 868,00

1 000,00

750 868,00

4430

Różne opłaty i składki

3 900,00

- 1 813,00

2 087,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

813,00

1 813,00

85395

Pozostała działalność

572 498,00

0,00

572 498,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

13 176,00

- 1,00

13 175,00

4307

Zakup usług pozostałych

160 556,00

1,00

160 557,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

559 652,00

5 000,00

564 652,00

85410

Internaty i bursy szkolne

176 652,00

5 000,00

181 652,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

5 000,00

8 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

373 744,00

0,00

373 744,00

90095

Pozostała działalność

365 744,00

0,00

365 744,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 197,00

- 1 000,00

36 197,00

Razem:

14 492 700,00

54 000,00

14 546 700,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

4 427 300,00

0,00

4 427 300,00

Ogółem:

18 920 000,00

54 000,00

18 974 000,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.201.731,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.199.477,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.360.426,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.839.051,-

b) dotacje na zadania bieżące: 528.268,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.304.864,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 905.738,-

e) wydatki na obsługę długu: 263.384,-

2. Wydatki majątkowe 1.772.269,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.418.360 zł,


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 54.000 zł. zł z tego:

Zadania własne:

· rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 54.000 zł z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należącej do Skarbu Państwa (Nr. GK.6825.3.2013.2015)

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 19.314 zł oraz zwiększeniu o kwotę 73.314 zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 64.000 w związku z kontrolą UKS Nr UKS2091/W1E/722/26.4/14/6/016 i nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 % wydatków kwalifikowanych tj. 14.952,46 Euro, projektu realizowanego w 2011 i 2012 r. pt. "Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego" - przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki - Poluńce - Widugiery",

· rozdział 75095 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł na nagrody konkursowe,

· rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 zł. (przenosi się do rozdziału 60014 - 10.000 zł i do rozdziału 85410 - 5.000 zł.),

· rozdział 85195 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 500 zł na nagrody konkursowe,

· rozdział 85333 - na wniosek dyrektora PUP w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.813 zł. na wynagrodzenia i szkolenia,

· rozdział 85395 - w związku z realizacją projektu "AkTYwni na rynku pracy" przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PUP w Sejnach 1 zł na usługi pozostałe,

· rozdział 85410 - zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 5.000 zł. na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu internatu,

· rozdział 90095 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł na nagrody konkursowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama