Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 7/15 Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7,

2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Boćki


Stanisław Derehajło


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2014


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2014 ROK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2014


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr NR 7/15
Wójta Gminy Boćki
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2014

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe