reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Zasady udzielania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Targoński


Załącznik do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I SPORCIE

§ 1. Warunki przyznawania stypendium:

1. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjum, mających siedzibę na terenie Gminy Kobylin-Borzymy.

2. Stypendium przyznawane jest uczniom:

a) klas IV-VI szkoły podstawowej,

b) klas I-III gimnazjum.

3. Stypendium jest przyznawane raz w roku szkolnym.

§ 2. Stypendium jest przyznawane w kategoriach:

1) za średnią ocen z zajęć edukacyjnych,

2) za osiągnięcia w nauce,

3) za osiągnięcia sportowe.

§ 3. Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia w każdej z kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, ponadto:

1) O otrzymanie stypendium - za średnią ocen z zajęć edukacyjnych - mogą się ubiegać uczniowie, którzy w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres za który ma być przyznane stypendium uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych wypisanych na świadectwie, co najmniej:

a) 5,3 - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,

b) 5,2 - uczniowie gimnazjum.

2) O otrzymanie stypendium - za osiągnięcia w nauce - mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek o przyznanie stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, przygotowanych i przeprowadzonych przez wojewódzką komisję konkursową, powołaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, związanych z przedmiotami objętymi szkolnym planem nauczania na szczeblu: wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

3) O otrzymanie stypendium - za osiągnięcia sportowe - mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium zajęli w zawodach sportowych organizowanych przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku, pod Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty (nie dotyczy osiągnięć sportowych uzyskanych drużynowo) medalowe miejsce 1- 5 w finale wojewódzkim.

§ 4. Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

2. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem wskazujących wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

3. Wnioski składa się oddzielnie w każdej kategorii dla jednego ucznia.

4. W danym roku szkolnym uczeń może otrzymać jedno stypendium w każdej z kategorii.

5. Wnioski oraz niezbędne dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy, w terminie od 1 czerwca do 10 lipca każdego roku.

6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszych zasad.

§ 5. 1. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 400,00 zł w każdej kategorii.

2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy.

3. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego podany we wniosku o przyznanie stypendium.

§ 6. Tryb i procedura przyznawania Stypendiów zgodnie z niniejszym regulaminem podawane są do publicznej wiadomości w szkołach, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.


Załącznik do zasad udzielania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie

WNIOSEK

o przyznanie stypendium dla ucznia/absolwenta*
szkoły podstawowej/gimnazjum* w kategorii: za średnią ocen z zajęć edukacyjnych, za osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia sportowe*.

Imię i nazwisko (ucznia)

…................................................................................................................................

1) Adres zamieszkania

...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

2) Nazwa szkoły, klasa

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3) Ocena z zachowania ucznia

…..................................................................................................................................

4) Wyszczególnienie osiągnięć ucznia ubiegającego się o stypendium w danym roku szkolnym

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

5) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

……………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego rodzica/opiekuna prawnego:

………..………………………………………………………………………......

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka

..………………………………………………………………………..................

( imię i nazwisko dziecka )

dla celów związanych z przyznaniem stypendium (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz publikację danych zgodnie z uchwałą

..…………………………………

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

6) Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia:

- kserokopie dokumentów uwierzytelnione za zgodność z oryginałem (w przypadku stypendium "za osiągnięcia sportowe" kopia/wydruk protokołu z zawodów finałowych z potwierdzeniem miejsca zajętego przez ucznia przez Dyrektora Szkoły) :

a) …………………………………………………………………………….

b) .....................................................................................................................

...................................................

(podpis wnioskodawcy/dyrektora szkoły)

*- właściwe podkreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama