reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 13 604,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę155 526,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę169 130,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:10 969 570,78 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 924 058,78 zł.,

b) majątkowe w kwocie45 512,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:11 807 720,78 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 640 114,78 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 167 606,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 368 087,00

0,00

9 368 087,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 854,00

6 060,00

22 914,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16 102,00

6 060,00

22 162,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 102,00

6 060,00

22 162,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

7 544,00

7 544,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

7 544,00

7 544,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

7 544,00

7 544,00

Razem:

1 587 879,78

13 604,00

1 601 483,78

OGÓŁEM:

10 955 966,78

13 604,00

10 969 570,78

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 969 570,78

1. Dochody bieżące

10 924 058,78

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

45 512,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

0,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

3 662 780,00

0,00

3 662 780,00

80101

Szkoły podstawowe

2 500 213,00

-154 157,00

2 346 056,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

74 800,00

-400,00

74 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 237 600,00

-126 706,00

1 110 894,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

239 300,00

-20 500,00

218 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

34 100,00

-2 700,00

31 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

170 000,00

-2 351,00

167 649,00

4300

Zakup usług pozostałych

61 000,00

-1 500,00

59 500,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00

80 724,00

80 724,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

200,00

200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

66 706,00

66 706,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

11 000,00

11 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 400,00

1 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

918,00

918,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

73 433,00

73 433,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

200,00

200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

60 000,00

60 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

9 500,00

9 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 300,00

1 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 433,00

1 433,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

926 427,00

0,00

926 427,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

22 344,00

1 000,00

23 344,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00

1 000,00

5 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

229 700,00

-1 000,00

228 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 970,00

-1 000,00

6 970,00

Razem:

10 206 237,00

0,00

10 206 237,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 854,00

6 060,00

22 914,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16 102,00

6 060,00

22 162,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 060,00

6 060,00

12 120,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

562,00

-140,00

422,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

81,00

-20,00

61,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 653,00

130,00

3 783,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 146,00

239,00

5 385,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

-209,00

91,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

7 544,00

7 544,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

7 544,00

7 544,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

74,69

74,69

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

7 469,31

7 469,31

Razem:

1 587 879,78

13 604,00

1 601 483,78

OGÓŁEM:

11 794 116,78

13 604,00

11 807 720,78

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 807 720,78

1. Wydatki bieżące

10 640 114,78

1) wydatki jednostek budżetowych

8 707 725,16

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 754 001,64

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 953 723,52

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 771 608,62

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 167 606,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 167 606,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

753 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-14/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w dniu 24 maja 2015 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80149 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych a także w rozdziale 80150 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85212 na zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-14/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w dniu 24 maja 2015 r.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 § 4110, 4120 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama