Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/68/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapy oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.[2])) i art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Łapy o równoważnej liczbie mieszkańców 31893, której obszar obejmuje:

1. miasto Łapy i położone w gminie Łapy wsie: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Gąsówka Stara, Łapy-Dębowina, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, Łapy-Łynki, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Szołajdy, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Strumianka, Uhowo,

2. miasto Suraż,

3. położone w gminie Poświętne wsie: Brzozowo-Antonie, Brzozowo-Chabdy, Brzozowo-Chrzczonki, Brzozowo-Chrzczony, Brzozowo-Korabie, Brzozowo-Muzyły, Brzozowo-Panki, Brzozowo-Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki-Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo, Pietkowo Drugie, Porośl-Głuchy, Porośl-Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare,

4. położone w gminie Wyszki wsie: Kamienny Dwór, Topczewo i Wólka Pietkowska.

§ 2. Granice aglomeracji Łapy przedstawia mapa w skali 1:25 000 stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację Łapy o równoważnej liczbie mieszkańców 54000, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 23/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 84, poz. 1052).

§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 23/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marian Czesław Szamatowicz


Załącznik do Uchwały Nr XI/68/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XI/68/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapy oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165, z 2014 r. poz. 659, poz. 850, poz. 1146, poz. 822.

[3]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe