reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Augustowie po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

2. Koszt wyposażenia nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pokrywa Miasto.

3. Częstotliwość i sposoby pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Komunalne odpady zmieszane (w tym bioodpady stanowiące odpady komunalne)

1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu

Szkło

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Papier i tektura

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Popiół

1 raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia, 1 raz w lipcu, w pozostałe miesiące samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia, 1 raz w lipcu, w pozostałe miesiące samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia, 1 raz w lipcu

Metale drobne

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję) lub samodzielny dowóz do PSZOK lub dostarczenie podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję) lub samodzielny dowóz do PSZOK lub dostarczenie podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

Zużyte opony

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

Odpady zielone ulegające biodegradacji

1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, poza tym okresem samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, poza tym okresem samodzielny dowóz do PSZOK

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy lub samodzielny dowóz do PSZOK

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy lub samodzielny dowóz do PSZOK

Metale wielkogabarytowe

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję)
lub samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję)
lub samodzielny dowóz do PSZOK

Przeterminowane leki

dostarczenie do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie lub samodzielny dowóz do PSZOK

dostarczenie do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie lub samodzielny dowóz do PSZOK

Zużyte baterie

dostarczenie do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych lub samodzielny dowóz do PSZOK

dostarczenie do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych lub samodzielny dowóz do PSZOK

Chemikalia

samodzielne dostarczenie do PSZOK

samodzielne dostarczenie do PSZOK

Akumulatory

samodzielne dostarczenie do punktów sprzedaży lub upoważnionych stacji odbioru

samodzielne dostarczenie do punktów sprzedaży lub upoważnionych stacji odbioru

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbiera wszystkie frakcje odpadów selektywnie zbieranych.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do soboty w następujących godzinach: od 11.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 14.00 w soboty.

6. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy odpady dowieźć własnym transportem i na własny koszt.

7. Na terenie dróg publicznych obowiązki zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do zarządu drogi, który wykonuje to zadanie w ramach własnych środków finansowych.

§ 3. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów;

2) telefonicznie pod numer: (87) 643 11 70.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVI/292/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 3256).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama