Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany powierzchni ekosystemu bagiennego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Użytek ekologiczny ekosystem bagienny o numerze arkusza ewidencyjnego 181 położony na działkach oznaczonych nr geod. 212/5, 212/6 w miejscowości Pniewo, ustanowiony został na podstawie Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie uznania ekosystemów bagiennych i oczek wodnych za użytki ekologiczne (Dz. U. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 24, poz. 391). Użytek ekologiczny obejmował:

1) część działki oznaczonej nr geod. 212/5 (powierzchnia E-N 9,28 ha);

2) część działki oznaczonej nr geod. 212/6 (powierzchnia E-N 4,50 ha) w obrębie gruntów wsi Pniewo, gm. Łomża.

Powierzchnia użytku ekologicznego razem wynosiła 13,78 ha.

2. Zmiana powierzchni ochrony przyrody - użytku ekologicznego ekosystem bagienny następuje z uwagi na zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków - regulacja działki oznaczonej nr geod. 212/5 - dopisanie użytku "W" (rowy) o powierzchni 0,1800 ha, a tym samym zmniejszenie powierzchni E-N do 9,1500 ha. Użytek ekologiczny obejmuje:

1) część działki oznaczonej nr geod. 212/5 (powierzchnia E-N 9,15 ha);

2) część działki oznaczonej nr geod. 212/6 (powierzchnia E-N 4,50 ha) w obrębie gruntów wsi Pniewo, gm. Łomża.

Powierzchnia użytku ekologicznego razem wynosi 13,65 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe