Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 61/2015. Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 maja 2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525), zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 55/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 128, poz. 1437)2),§ 22b otrzymuje brzmienie:

Do zakresu działania Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej informatyzacja, w tym udostępnianie, rozwój i pomoc przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych stworzonych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, również na stanowiskach pracy utworzonych poza terenem województwa podlaskiego.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

WOJEWODA PODLASKI


(-) Andrzej Meyer

infoRgrafika

1) Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz w dniu 28.10.2014 r. upoważniła na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn.zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), Pana Andrzeja Halickiego Ministra Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich.
2) zmiany do statutu zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 219, poz.2489, z 2010 r. Nr 288, poz.3692 , z 2011 r. Nr 27, poz. 374, z 2012 r. poz.3642, z 2013 r., poz. 1040 oraz z 2014 r., poz. 191.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe