Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 3 Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693) ogłasza się rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Wojewoda Podlaski


Andrzej Meyer


Załącznik do ogłoszenia nr 3

Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

województwa podlaskiego

stan na dzień 30.04.2015 r.

Lp.

Powiat położenia placówki

Nazwa i dane teleadresowe placówki

Rodzaj placówki: publiczna/ niepubliczna

Zasięg działania placówki: gminna/ powiatowa

Liczba miejsc noclegowych w placówce

Adresaci pomocy:

K-

Kobiety M-Mężczyźni

Dz-Dzieci/ Młodzież

Formy świadczonej pomocy

Uwagi

1

Miasto

Białystok

Dom dla Bezdomnych Św. Brata Alberta

Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. H. Sienkiewicza 81/9

15-003 Białystok

tel. 85/ 675 09 06

e-mail: sebastian994@op.pl

bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

niepubliczna

gminna

86

M

całodobowy pobyt z wyżywieniem, dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz łaźni, środki czystości, odzież, pielęgniarka, doradca zawodowy, pracownik socjalny oddelegowany z MOPR w Białymstoku, opiekun medyczny

placówka całoroczna czynna całodobowo

2

Miasto

Białystok

Noclegownia Mężczyzn

Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Sienkiewicza 81/9

15-003 Białystok

tel. 85/ 675 09 06

e-mail: sebastian994@op.pl

niepubliczna

gminna

35 (w razie potrzeby dodatkowo 5 miejsc)

M

1 posiłek o godz. 15.30, dostęp do sanitariatu, środki czystości, pracownik socjalny oddelegowany z MOPR w Białymstoku, odzież i obuwie w miarę posiadanych środków

Placówka czynna całorocznie w godzinach :

listopad - marzec - 18.00 - 8.00,

kwiecień- październik- 19.00- 7.00.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych /ulewny deszcz, mróz itp./ - całodobowo

3

Miasto

Białystok

Noclegownia Kobiet

Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Raginisa 55

15-161 Białystok

tel. 85/ 675 09 50

niepubliczna

gminna

20

K

dostęp do pomieszczeń sanitarnych, środki czystości, możliwość przygotowania posiłku, odzież i obuwie w miarę posiadanych środków.

Uwagi: Przyjmowane są osoby - które nie są pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych

Placówka czynna całorocznie w godzinach :

listopad - marzec - 18.00 - 8.00

kwiecień - październik - 19.00- 7.00

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych /ulewny deszcz, mróz itp./ - całodobowo

4

Miasto

Białystok

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul Kolejowa 26A

15-707 Białystok

tel. 664 762 880

e-mail: sebastian994@op.pl

bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

niepubliczna

gminna

60

M, K

środki czystości, pracownik socjalny oddelegowany z MOPR w Białymstoku, odzież , obuwie, paczki żywnościowe, środki czystości w miarę posiadanych środków, dostęp do sanitariatów oraz łaźni (dostosowane dla osób niepełnosprawnych). Wsparcie doradcy zawodowego oraz wolontariuszy w ramach Dziennego Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Uwagi: Przyjmowane są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Całodobowo z przerwą na sprzątanie od 15.00- 17.00

5

Miasto

Białystok

Ośrodek Wychodzenia

z Bezdomności "Zakątek nadziei"

ul. Grochowa 2A

15-297 Białystok

tel. 500 191 198

e-mail: kudobrej@gmail.com

niepubliczna

cały kraj

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych - 50 miejsc siedzących w godz. 19-9; świetlica 50 miejsc siedzących w godz. 9-19; pokoje treningowe -16 miejsc całodobowo

K, M

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności, w skład którego wchodzi Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, świetlica, oraz Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności. Zakres usług na Ogrzewalni:

wydawanie kolacji, możliwość skorzystania z poradnictwa coacha oraz z zajęć komputerowych. Zakres usług w pokojach treningowych: możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, możliwość kąpieli, pralnia, skorzystania z poradnictwa pracownika socjalnego, coacha, opieka duszpasterska, możliwość skorzystania z treningu umiejętności społecznych, trening budżetowy; okres pobytu maksymalnie 3 lata.

Zakres usług na świetlicy: możliwość skorzystania z komputera w godz. 9-19, śniadanie w ramach warsztatów kulinarnych, korzystanie z usług psychologa, doradcy zawodowego i coacha w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej.

Nocleg dla 5 bezdomnych kobiet.

Pokoje treningowe - całodobowo, Ogrzewalnia w okresie letnim i w okresie zimowym pobyt nocny (miejsca siedzące), świetlica czynna codziennie - 7 dni w tygodniu (pobyt dzienny w godz. 9-19).

6

Miasto

Białystok

Noclegownia Izby Wytrzeźwień

w Białymstoku

ul. Zaściańska 84

15-546 Białystok

tel. 85 743 39 98

fax 85 743 39 98 w. 22

e-mail:

izbaw_bialystok@zetobi.com.pl

publiczna

gminna

20

M

wyłącznie noclegownia, możliwość skorzystania z prysznica, w umotywowanych przypadkach możliwość kontaktu z lekarzem,

Uwagi: podporządkowanie regulaminowi i zasadom pobytu w izbie

funkcjonuje wyłącznie w okresie zimowym od 19:00 do 7:00

7

Miasto

Białystok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 85/ 744 50 28

fax 85/ 744 50 27

e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

publiczna

powiatowa

15

K, Dz

Hostel dla kobiet i kobiet z dziećmi; możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, korzystania z kuchni, łazienki, pralni, świetlicy, placu zabaw, udzielanie wsparcia, poradnictwo, praca socjalna

Całodobowo we wszystkie dni roku

8

Miasto

Białystok

Schronisko dla Bezdomnych "Patronat"

ul. Świętojańska 2A

15-082 Białystok

tel./fax 85 732 24 12

e-mail: patronat13@wp.pl

niepubliczna

powiatowa

23

M

Schronisko dla bezdomnych byłych więźniów.

Poradnictwo specjalistyczne, prawne, pedagogiczno-psychologiczne, socjalne.

Pełne wyżywienie mieszkańcom: śniadanie, obiad, kolacja, dostęp do środków czystości. odzieży. Świadczenie pomocy materialnej ( w miarę posiadanych środków) byłym skazanym, ich rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00

Schronisko pełni funkcję ośrodka readaptacji społecznej. Beneficjenci zawierają kontrakt pobytu na 2 lata.

9

Miasto

Białystok

Ośrodek Pobytu Tymczasowego (Fundacja Dialog)

ul. Kolejowa 26

15-701 Białystok

tel. 85/ 742 40 41

fax. 85/ 542 40 42

e-mail: biuro@mentoring.pl

niepubliczna

gminna

20

K, M, Dz

Ośrodek dla osób eksmitowanych oraz dla bezdomnych uchodźców i cudzoziemców.

- mentoring,

- praca socjalna,

- doradztwo zawodowe,

- pomoc w znalezieniu mieszkania bądź placówki,

- zapewnienie wsparcia po eksmisji,

- możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków

placówka czynna całodobowo

10

Miasto

Łomża

Noclegownia dla bezdomnych

ul. Dworna 24

18- 400 Łomża

tel./fax 86/ 216 21 12

kom. 718 116 076

e-mail: noclegownialomza@wp.pl

publiczna

gminna

16

K, M

Schronisko dla bezdomnych, dostęp do środków czystości, odzieży, art. higieny osobistej

placówka czynna od X-II całodobowo, od IV-IX w godz. 20.00- 8.00

11

Miasto

Łomża

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

tel. /fax 86/ 216 98 20

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

publiczna

gminna

8

K, M, Dz

Hostel dla osób z problemem przemocy domowej. Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, praca socjalna, poradnictwo prawne, grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy domowej, warsztaty umiejętności społecznych, profilaktyka zachowań ryzykownych, możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków

Hostel czynny całodobowo od momentu przyjęcia mieszkańców

12

Miasto

Suwałki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach - Dział Pomocy Kryzysowej - hostel

ul. 23 Października 20B

tel./fax 87/565 28 91, 562 89 71

e-mail: dpk@mops.suwalki.pl

publiczna

Miasto

Suwałki

10

K, M, Dz - osoby i rodziny doświadczające przemocy w rodzinie

Hostel - dla osób i rodzin potrzebujących czasowego schronienia, w różnych sytuacjach kryzysowych spowodowanych m.in. przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym lub inną trudną sytuacją życiową.

Osoby korzystające z całodobowego pobytu mają prawo do miejsca w pokoju, możliwości korzystania z ogólnodostępnych: łazienki, kuchni, suszarni oraz pomieszczeń dziennego pobytu, korzystania z środków czystości, art. higieny osobistej, a także poradnictwa specjalistycznego .

Hostel funkcjonuje w dni robocze od 7.30 do 15.30, na wypadek konieczności przyjęcia rodzin/ osób znajdujących się w trudnej sytuacji pracownicy pełnią dyżury telefoniczne.

W okresie przebywania osób w hostelu - czynny jest całodobowo.

13

Miasto

Suwałki

Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

ul. Sportowa 24

16-400 Suwałki

tel. 87/ 566 52 11

e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

publiczna

Miasto

Suwałki

20

M

Noclegownia dla bezdomnych.

Osoby w niej przebywające maja prawo do miejsca w pokoju , możliwości korzystania z ogólnodostępnych: łazienki, kuchni, świetlicy.

Bezdomni objęci są świadczeniami finansowymi niepieniężnymi.

Noclegownia zapewnia środki czystości higieny osobistej, odzież. W ramach pracy socjalnej prowadzone jest poradnictwo socjalne, pomoc w uzyskaniu dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, motywowanie do podjęcia leczenia uzależnień , pomoc w uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej , aktywizacja społeczna i zawodowa, poprawa relacji z rodziną

Noclegownia dla bezdomnych w okresie od 1 grudnia do 31 marca funkcjonuje przez całą dobę , natomiast od 1 kwietnia do 30 listopada w godz. od 19.00 do 7.00 dnia następnego.

14

bielski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 17

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85/ 833 26 76

fax 85/ 833 26 75

e-mail: centrum3maja@poczta.onet.pl

miejsca hostelowe w Domu Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 12

17-120 Brańsk

tel. 85/ 737 51 32

fax 85/ 737 50 60

publiczna

powiatowa

4

K, M, Dz

Usługi interwencyjne

placówka całodobowa

15

moniecki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel./fax 85/ 716 61 00

e-mail: pcpr_monki@wp.pl/

publiczna

powiatowa

8

K, M, Dz

możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, dostęp do środków czystości, artykułów higieny osobistej,udzielanie wsparcia, poradnictwo, praca socjalna

placówka całodobowa

16

siemiatycki

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "PURMIA"

Radziwiłłówka 6

17-307 Mielnik

tel. 85/ 655 27 03

e-mail:

niepubliczna

krajowa

8

K, M

nocleg, wyżywienie,

schronisko dla osób bezdomnych i najuboższych, zapewniające całodzienne wyżywienie; możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, dostęp do środków czystości

placówka całodobowa

dom dla bezdomnych

17

suwalski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60

16-400 Suwałki

tel. 87/ 565 92 80, 565 92 82

fax 87 565 92 84

pcpr@powiat.suwalski.pl

interwencja@powiat.suwalski.pl

www.pcpr.suwalski.pl

publiczna

powiatowa

14

K, M, Dz

hostel, poradnictwo

specjalistyczne: prawne,

psychologiczne, rodzinne, socjalne,

pedagogiczne, konsultacje wychowawcze, terapia

indywidualna psychologiczna, małżeńska, warsztaty

budowania relacji dla

małżeństw, warsztaty

umiejętności rodzicielskich, grupy

wsparcia dla kobiet

doświadczających przemocy

pobyt w hostelu całodobowy

18

suwalski

Dom dla Osób

Bezdomnych

i Najuboższych

Monar - Markot

w Garbasie

Garbas Drugi 18

16-424 Filipów

tel./fax. 87 569 62 40

garbas@monar.org

niepubliczna

krajowa

120

K, M,

schronisko dla osób bezdomnych i najuboższych, zakres usług świadczonych przez placówkę: całodzienne wyżywienie (4 posiłki) i możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, dostęp do środków czystości i art. higieny osobistej, dostęp do magazynu z używaną odzieżą, dostęp do pralni, udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, poradnictwo, praca socjalna,

schronisko czynne całodobowo, przez cały rok

19

zambrowski

Noclegownia
ul. Mazowiecka 53

18-300 Zambrów

tel. 86/ 271 01 30

publiczna

gminna

12

M

noclegownia, możliwość podgrzania własnych posiłków, uprania odzieży, odzież i obuwie w miarę potrzeb

placówka czynna od października do maja, we wszystkie dni tygodnia, od godz. 19.30 do 7.30

20

zambrowski

Ośrodek "Przystanek w Drodze"

Czerwony Bór 30

18-300 Zambrów

tel. 503 089 606

niepubliczna

krajowa

19

M

schronisko dla bezdomnych, całodobowe wyżywienie,

co najmniej 3 posiłki dziennie, zabezpieczenie w leki i środki medyczne, dostęp do opieki medycznej podstawowej i specjalistycznej, możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, dostęp do środków czystości,

artykułów higieny osobistej, odzieży, udzielanie wsparcia duchowego (opieka kapłana, codzienne msze św.), udzielanie wsparcia: pomoc prawnika, pracownika socjalnego w załatwianiu spraw

placówka czynna całorocznie i całodobowo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe