Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/75/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146,1877, z 2015 r. poz. 357) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Miasta Bielsk Podlaski, zwanego dalej Miastem przysługują:

1) przedszkolom niepublicznym, na każdego ucznia uczęszczającego do tego przedszkola w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z tym, że na każdego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola dotacja jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

3) niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum,

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 udzielana jest pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę wniosku w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja przekazywana jest od następnego roku budżetowego w transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy szkoły wskazanej przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Transza dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później, niż do dnia 15 grudnia.

3. Wysokość miesięcznej raty dotacji jest ustalana na podstawie przedkładanej informacji o aktualnej liczbie uczniów w szkole.

4. Informację o liczbie uczniów organ prowadzący szkołę lub podmiot dotowany przedkłada organowi dotującemu do 10 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór formularza informacji o stanie uczniów w szkole stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Informację o liczbie uczniów sporządza się na podstawie danych zawartych w dokumentacji przebiegu nauczania w powiązaniu z umowami o przyjęciu uczniów do szkoły.

6. W miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) liczbę uczniów uprawnionych do dotacji ustala się na podstawie stanu wykazanego w miesiącu czerwcu.

7. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 3, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 4. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku budżetowego przez organ dotujący, iż faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu w szkole jest inna niż liczba uczniów, według której wypłacono ratę dotacji, kolejna rata dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą, a należną częścią dotacji.

§ 5. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza półroczne i roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

2. Otrzymana dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Można ją wykorzystać wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkoły, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o którym mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole,

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

3. Na dowodach księgowych wydatków sfinansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

4. Rozliczenie dotacji za okres od 1-go stycznia do 30 - go czerwca należy złożyć do dnia 20 lipca, natomiast za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia, do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. W przypadku gdy szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków,

2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, a w przypadku rozliczenia rocznego zwrot dotacji niewykorzystanej.

6. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

7. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby dzieci dotowanej szkoły i prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta.

3. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego o terminie przeprowadzenia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

5. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej placówki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej szkoły.

6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Podmiotowi prowadzącemu przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

8. W razie stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, kontrolujący przygotowuje wystąpienie pokontrolne, w którym informuje podmiot prowadzący o stwierdzonych nieprawidłowościach.

9. Podmiot prowadzący, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/266/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj. Podl. poz..440).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe