reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 18/2015 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2015r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, z jednej strony, a Powiatem Suwalskim zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Suwalski - Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta Suwalski - Witold Kowalewski, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego działającego z upoważnienia Skarbnika Powiatu - Ewy Kamińskiej, z drugiej strony, o następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), uchwały Nr IX/90/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane powiaty oraz uchwały Nr X/46/99 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych należących do Powiatu Suwalskiego, Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom - w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

§ 2. 1. Zadania określone w § 1 porozumienia realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach (ul. Nowomiejska 10), dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

2. Zadania realizowane w szkołach i placówkach położonych na terenie powiatu suwalskiego, będą odbywały się w ramach kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań, określonych w § 1, Przekazujący zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Przyjmującego - nr rachunku bankowego BANK PKO S.A. Oddział w Suwałkach 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 dotację za okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w wysokości 526.240,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).

2. Przekazujący zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu dotację, o której mowa w ust. 1 w czterech równych ratach, tj. do: 8 maja, 25 czerwca, 25 września i 25 listopada.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2015 r. nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

5. Niewykorzystana część dotacji przez Przyjmującego podlega zwrotowi na rzecz Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

6. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania rachunku bankowego Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. 1. Przyjmujący złoży po zakończeniu realizacji niniejszego porozumienia, informację finansową o wykonaniu zadań objętych porozumieniem, a placówka realizująca zadania, po zakończeniu każdego kwartału, złoży informację zawierającą dane dotyczące liczby oraz zakresu porad udzielonych mieszkańcom powiatu suwalskiego.

2. Przekazujący zastrzega sobie również prawo wglądu do dokumentacji, znajdującej się w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach, dotyczącej pomocy świadczonej na rzecz Powiatu Suwalskiego.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w §1.

§ 6. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626).

§ 8. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego, dwa dla Przekazującego oraz jeden egzemplarz otrzymuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta


Wiesław Stelmach

Starosta Suwalski


Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta Suwalski


Witold Kowalewski

z up. Skarbnika Powiatu

Główny Księgowy


Ewa Kamińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama