Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2015r.

o utworzeniu dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318) oraz art. 12 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 849, 951, 1529, z 2014r., poz. 179, 180, 1072) na wniosek Wójta Gminy Jaświły uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania nr 4 z siedzibą Obwodowej Komisji ds. Referendum w Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" w Mocieszach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015r., poz. 852).

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja ds. referendum i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu referendum.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe