reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/42/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 7 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Sejny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.) oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015r. poz. 357) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827, z 2014r. poz. 7, poz. 811 i z 2015r. poz. 357, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne:

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych;

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego);

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Sejny dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Sejny, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Sejny dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Sejny, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Sejny dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Sejny wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sejny w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta Sejny w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Sejny, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone
w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Miasta Sejny na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Sejny, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Miasta Sejny dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Sejny, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja z budżetu Miasta Sejny na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 - 6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Sejny dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Sejny.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Sejny w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

10. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Miasta Sejny na każdą osobę objętą tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 3. W przypadkach, gdzie do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów ze szkół lub przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sejny dla obliczenia dotacji przyjmuje się:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego liczbę tych uczniów z pierwszego roboczego dnia stycznia tego roku budżetowego;

2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego liczbę tych uczniów z dnia 30 września tego roku budżetowego.

§ 4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w prowadzonych przez gminę szkołach lub przedszkolach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należne podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków oraz numer rachunku bankowego. Wniosek składa się do Burmistrza Miasta Sejny w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku,
w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 6. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1) kwotę dotacji otrzymanej w miesiącu, za który sporządzono informację;

2) łączną kwotę dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego do końca poprzedniego miesiąca;

3) liczbę zapisanych uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych z określeniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

4) wykaz uczniów;

5) przewidywaną liczbę uczniów w następnym miesiącu, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych.

3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa
w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

5. Miesięczna kwota dotacji za poprzedni miesiąc obliczana jest na podstawie informacji,
o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 4 i wypłacana na wskazany rachunek bankowy placówki w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.

§ 7. Za okres przerwy wakacyjnej w przedszkolach niepublicznych przyznawana jest
dotacja na liczbę uczniów podaną w informacji, o której mowa w §6, za czerwiec
poprzedzający zgłoszoną przerwę wakacyjną.

§ 8. 1. Osoby prowadzące podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane przekazywać do organu dotującego pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 25 stycznia następnego roku;

2) do dnia zaprzestania działalności - w terminie do dziesiątego dnia po zaprzestaniu działalności.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Rozliczenia z wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 7 dni od dnia wpływu rozliczenia.

5. Roczne rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie pisemnego rozliczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.

6. Rozliczenie dotacji za grudzień danego roku nastąpi w terminie do 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

7. Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 5, kwota zobowiązania organu dotującego z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy placówki w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

9. Środki dotacji przekazanej w danym roku budżetowym tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami bieżącymi z roku jej wypłacenia, albo wydatkami bieżącymi roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były już przedmiotem rozliczenia dotacji.

10. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 9 stosuje się ustępy poprzedzające, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej z tytułu wyrównania za rok lub lata ubiegłe.

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, względnie innych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów;

2) prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, wykorzystanie dotacji - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej, potwierdzającej zakup towarów i usług częściowo lub całkowicie sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Sejny. Imienne upoważnienie musi zawierać:

1) numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) nazwę i adres kontrolowanego;

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;

6) zakres kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli upoważniony pracownik zawiadamia organ prowadzący i dyrektora kontrolowanego podmiotu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

5. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem przekazuje się osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu i jego adres;

2) wskazanie osoby prowadzącej;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrolowany podmiot;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis ewentualnych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach (dokumentach lub ich kopiach), stanowiących dowody do ustaleń pokontrolnych;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie
3 dni pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot;

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

3. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, kontrolerzy dokonują adnotacji o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

4. Odmowa, o której mowa w ust. 3 nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

5. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

6. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta Sejny
w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które mają wpływ na prawo do dotacji lub jej wysokość, wszczyna się postępowanie administracyjne zgodnie z art. 251 i art. 252 w związku z art. 60 pkt 1 i art. 61 - 67 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVIII/168/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na terenie Miasta Sejny oraz uchwała nr III/16/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu przedszkolom niepublicznym na terenie Miasta Sejny

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. § 2 ust. 2 i ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/42/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 lipca 2015 r.

……………………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego -osoby prawnej

lub i nazwisko osoby fizycznej)

Burmistrz Miasta Sejny

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej............................................................................

………………………………………………………………………………………..

2. Dane szkoły/przedszkola/placówki:

a) nazwa……………………………………………………………………….....................…………………………………………………………

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki: …........................................................

c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: TAK/NIE#

d) adres, numery telefonów, adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Nazwa i numer rachunku bankowego: ……………………........................................

…………………………………………………………………………………………..

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w ………….. roku

Wyszczególnienie

1) Liczba uczniów w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego ogółem .........................

w tym:

­ objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ......................

­ niepełnosprawnych ...................

2) Liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu ogółem: ………………….

w tym:

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju .....................

- objętych kształceniem specjalnym .......................

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

……………………………………………………………

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i podpis)

Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/42/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 lipca 2015 r.

………………………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego -osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Burmistrz Miasta Sejny

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

Informacja miesięczna za ..................................... 20.... r.

(miesiąc)

1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki* ……………….………………………………………………………………….

2. Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu, za który sporządzono informację ................................................................................................................................

3. Łączna kwota dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego do końca poprzedniego miesiąca .......................................................................................................

4. Liczba zapisanych uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca:

a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego: …………………

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności : ………….....………………………

b) w szkole: ……………………………………..………………….………

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności: ....………….....…………………

- w tym aktualna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych .......................... z tego aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych z podaniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności ................................

c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych*, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju): ............................

5. Wykaz uczniów zapisanych do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego* wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca ................................

( data)

CZ. I - Imienny wykaz uczniów zamieszkałych w Mieście Sejny

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

CZ. II - Imienny wykaz uczniów zamieszkałych w innych gminach

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa gminy, adres zamieszkania

6. Przewidywana liczba uczniów w następnym miesiącu w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ................. …………………………….

(ogółem) (w tym niepełnosprawni)

…………………………..…………………………….

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i podpis)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/42/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 lipca 2015 r.

……………………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Burmistrz Miasta Sejny

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej

z budżetu Miasta Sejny

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: ……………………………………………………………………………… …………..

2. Rozliczenie za okres:

a) ............. rok*

b) od stycznia ................ roku do dnia zaprzestania działalności .................. *;

(data)

3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)

otrzymana: …………………. zł; wykorzystana: ………..………….. zł.

4. Liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły/przedszkola,/innej formy wychowania przedszkolnego* w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc oddzielnie wg stanu na pierwszy roboczy dzień tego miesiąca):

Miesiąc

Liczba uczniów ogółem

w tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Liczba uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszkałych poza Miastem Sejny:

Miesiąc

Liczba uczniów ogółem

W tym liczba uczniów z poszczególnych gmin

Liczba uczniów

Gmina

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

……………………………………..………………….....................

(Imię i nazwisko osoby(pieczątka imienna i podpis)

sporządzającej sprawozdanie, data)

Zatwierdzam rozliczenie

………………………………………..

(data i podpis Burmistrza lub upoważnionego pracownika)

*niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama