reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/68/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.540,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.964,00 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169.524,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, oraz załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Wasilków na rok 2015, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- aktiualizyje się przychody i rozchody budżetu w 2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,

3) Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 43.202.392,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.367.961,58 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.834.431,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 47.444.227,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.628.730,58 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.815.497,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

756

75616

0910

3 240,00

Zwiększenie dochodów o zrealizowane odsetki.

własne

852

85212

2010

5 100,00

Zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

zlecone

85213

2010

5 100,00

zlecone

85295

2030

83 200,00

Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

własne

OGÓŁEM
w tym:

91 540,00

5 100,00

X

X

- bieżące

91 540,00

5 100,00

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

4270

86 951,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi

własne

6050

15 000,00

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina"

własne

750

75023

6050

62 000,00

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego"

własne

75075

4210

3 629,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi.

własne

4300

30 000,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przekazaniem organizacji Dni Wasilkowa dla MOAK w Wasilkowie

własne

6060

28 629,00

Zwieszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi.

własne

754

75405

3000

5 000,00

Zwiększenie wydatków na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadwymiarowych

własne

801

80146

3250

8 174,00

8 174,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w przeznaczeniem na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli

własne

852

85212

3110

5 100,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone

zlecone

85213

4130

5 100,00

zlecone

85295

3110

86 440,00

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz w związku z podpisaną umową z PUP na świadczenie prac społecznie użytecznych.

własne

900

90017

6210

35 670,00

Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w wydatkach inwestycyjnych

własne

90095

6050

15 621,00

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie"

własne

921

92109

2480

30 000,00

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w związku z organizacją imprez Dni Wasilkowa oraz Powitanie lata

własne

OGÓŁEM
w tym:

255 964,00

169 524,00

X

X

- bieżące

134 714,00

133 854,00

- majątkowe

121 250,00

35 670,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

2.

600

60016

Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap

1 857 065

870 000

870 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

3.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

4.

600

60016

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I

5 236 000

5 236 000

2 608 500

A.

2 175 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

452 500

C.

5.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

7.

801

80101

Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie

350 000

350 000

350 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

8.

700

70005

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego"

61 500

61 500

61 500

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

9.

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap

130 000

130 000

130 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

10

900

90095

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie"

15 621

15 621

15 621

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

7 865 186

6 878 121

4 250 621

0

2 627 500

0

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU

w złotych

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

106 180

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

415 000

2

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

730 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejska Biblioteka Publiczna

263 000

450 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Powiat Białostocki

250 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

35 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

248 150

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

270 000

7

Domowe Przedszkole Bis

290 496

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

436 012

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

1 368 086

10

Niepubliczne Przedszkole Językowe

645 206

11

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

1 073 610

RAZEM

513 000

1 180 000

106 180

RAZEM

723 150

4 083 410


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

5 267 792

1.

Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

5 267 792

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

3.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

0

Rozchody ogółem:

1 025 957

1.

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 025 957

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

3.

Udzielone pożyczki

§ 991

4.

Lokaty

§ 994

5.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama