reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie w określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznawać z budżetu Gminy Mielnik okresowe stypendia sportowe zawodnikom. którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

§ 2. 1. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/217/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stypendiów oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Mielnik za wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 lipca 2015 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szczególną formą uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych zawodników z terenu Gminy Mielnik są stypendia sportowe.

2. Ewidencję osób uhonorowanych stypendiami prowadzi Urząd Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie Gminy Mielnik.

Dział II.
Tryb przyznawania stypendium

§ 3. 1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Mielnik w drodze zarządzenia, po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną powołaną przez Wójta Gminy Mielnik.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniach zwoływanych według potrzeb.

4. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Mielnik.

5. Wniosek o stypendium kieruje się do Wójta Gminy Mielnik, składając go w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu).

6. Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika składa jego klub sportowy w terminie do dnia 30 września każdego roku, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych zawodnika za ostatni rok. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.

7. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:

a) posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,

b) został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe.

8. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę stypendialną. Wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Zawodnikowi może być przyznane stypendium sportowe z budżetu Gminy Mielnik jeżeli:

a) nie pobiera stypendium od innych jednostek sektora publicznego z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,

b) nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

10. Przyznanie stypendium zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu również nagród i wyróżnień.

Dział III.
Tryb pozbawiania stypendium

§ 4. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek jego klubu sportowego, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną, jeżeli:

a) utracił zdolność do uprawiania sportu,

b) zaprzestał realizacji programu szkolenia,

c) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

d) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

e) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

f) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium nie przysługuje.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności wskazanych w § 4 ust. 2.

4. Stypendium pozbawia Wójt Gminy Mielnik w drodze zarządzenia.

5. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty stypendium.

6. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 5 zawodnik zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki liczone za każdy dzień zwłoki.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Wysokość stypendium sportowego ustala się w kwocie od 100,00 do 300,00 zł brutto miesięcznie, biorąc pod uwagę:

a) znaczenie danego sportu dla Gminy Mielnik,

b) osiągnięty wynik,

c) stopień spełniania przez sportowca kryteriów określonych w § 3 ust. 7.

2. Wypłata stypendium może nastąpić jednorazowo lub może być rozłożona na 10 rat miesięcznych zgodnie z umową zawartą przez Wójta Gminy Mielnik z zawodnikiem.

3. Stypendysta zobowiązany jest do wydatkowania środków uzyskanych ze stypendium na rozwój swojej kariery sportowej.

4. Stypendysta zobowiązany jest do godnego reprezentowania i promowania Gminy Mielnik.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

………………………………………………………………

…………………………………………

Pieczęć i nazwa wnioskodawcy

Miejscowość, data

Wniosek

do Wójta Gminy Mielnik

o przyznanie stypendium sportowego

na okres do dnia ………………………… do dnia …………………………, tj. na …………… miesięcy

INFORMACJE NA TEMAT ZAWODNIKA

1.

Imię i nazwisko

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

PESEL

4.

NIP

5.

Adres zamieszkania

(ulica/miejscowość, nr domu, kod pocztowy)

6.

Uprawiana dyscyplina sportu:

Nr aktualnej karty zgłoszenia lub innego dokumentu uprawniającego do udziału zawodnika w zawodach (kserokopia w załączeniu)

Klub sportowy (pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem)

Należy wypełnić w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem:

Pełna nazwa szkoły lub uczeni (wraz z adresem i telefonem):

Klasa/rok:

Opinia szkoły/uczelni (należy dołączyć informację w formie załącznika do wniosku)

Osiągnięcia sportowe, w tym udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku braku miejsca załączyć informację w formie załącznika do wniosku),

kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w załączeniu

Lp.

Nazwa imprezy (zawodów, turnieju, itp.)

Miejsce organizacji imprezy (zawodów, turnieju, itp.)

Data imprezy (zawodów, turnieju, itp.)

Osiągnięcie (miejsce)

Liczba współzawodników w zawodach, turnieju (drużyn, osób, par)

Zawodnik aktualnie : pobiera/nie pobiera*

wynagrodzenie/a lub stypendium z innej jednostki sektora publicznego

w związku z uprawianiem sportu.

*niepotrzebne skreślić

Wnioskodawca

……………………………………………………………………………………

podpis (pieczęć osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego przez Wójta Gminy Mielnik, zgodnie za ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),

……………………………………………………………………

……………………………………………

miejscowość, data

podpis zawodnika (opiekuna prawnego zawodnika)

Opinia Komisji Stypendialnej:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis przewodniczącego Komisji

1. ..................................................................................

Decyzja Wójta Gminy Mielnik

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis i pieczęć Wójta Gminy Mielnik

..........................................................


Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

UMOWA STYPENDIALNA NR …………………………………………

zawarta w dniu ………………………………………… w Mielniku pomiędzy

Gminą Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielniku, reprezentowaną przez

Eugeniusza Wichowskiego - Wójta Gminy Mielnik

zwaną dalej Przyznającym

a

zawodnikiem

………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL/dowód osobisty nr

………………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałym

………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres klubu sportowego

zwanym dalej Stypendystą

reprezentowanym przez swojego przedstawiciela ustawowego

………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałego

………………………………………………………………………………………………………………………

nr dowodu osobistego wydany przez

zwanego dalej Opiekunem

§ 1. Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres …………………… miesięcy, począwszy od ……………………… do ………………… (włącznie) w wysokości ……………………… zł brutto miesięcznie (słownie ……………………………………………………………złotych).

Jednorazowa wypłata stypendium wynosi ……………………………………… zł brutto (słownie …………… ………………………………… złotych) w terminie do dnia …………………………………

§ 2. Wypłata stypendium dokonywana będzie do końca każdego miesiąca*/jednorazowo*(niepotrzebne skreślić) w okresie wymienionym w § 1 na konto bankowe

(nazwa banku i nr rachunku bankowego) ………………………………………………………………

należące do: …………………………………………………………………

§ 3. Stypendysta zobowiązuje się do:

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,

2) aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym Gminy Mielnik,

3) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego,

4) godnego reprezentowania Gminy Mielnik na zawodach sportowych organizowanych ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego.

§ 4. Przyznający może pozbawić stypendium Stypendystę na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 5. Stypendystę pozbawia się stypendium, jeżeli:

1) utracił zdolność do uprawiania sportu,

2) zaprzestał realizacji programu szkolenia,

3) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

4) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

5) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

6) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 6. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium nie przysługuje.

§ 7. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty stypendium.

§ 8. Pozbawienie stypendium następuje w formie pisemnej.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Przyznającego i jeden dla Stypendysty.

Stypendysta/OpiekunPrzyznający


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 lipca 2015 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Zawodnikom indywidualnym, zawodnikom wchodzącym w skład drużyn sportowych, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym posiadającym licencję zawodnika jak i nieposiadającym tej licencji oraz trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w uzyskaniu tych osiągnięć przez zawodników, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

§ 1. 1. Prawo ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie mają zawodnicy, którzy zakwalifikowali się i wzięli udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz międzyszkolnym (ujętych w kalendarzach zawodów sportowych stowarzyszeń i klubów sportowych) zgodnie z poniższym regulaminem.

2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mielnik.

3. Nagrodę i wyróżnienie Wójta Gminy Mielnik mogą otrzymać trenerzy i działacze sportowi zasłużeni w uzyskaniu przez zawodników wysokich osiągnięć, o których mowa w ust. 1.

4. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, drużyn, trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za zajęcie miejsc medalowych stanowią nagrody rzeczowe (puchary, statuetki, książki i inne) zwane dalej nagrodami.

5. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny (zawodnik) lub zbiorowy (drużyna).

6. Nagrody mogą być przyznane w każdej kategorii wiekowej.

7. Nagrody mogą być przyznane uczestnikom imprez sportowych, trenerom reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy Mielnik:

1) za osiągnięcia sportowe I stopnia, II stopnia, III stopnia;

2) za inne osiągnięcia sportowe w przypadku posiadania środków finansowych.

§ 2. Nagrody są przyznawane przez Wójta Gminy Mielnik w oparciu o ocenę Komisji Opiniującej, powoływanej przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Gminy Mielnik.

2. Wniosek o nagrodę/wyróżnienie kieruje się do Wójta Gminy Mielnik, składając go w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 w terminie do dnia 30 marca roku budżetowego (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu).

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody/wyróżnienia.

§ 4. 1. Wnioski o nagrodę/wyróżnienie powinny zwierać:

1) dane wnioskodawcy (nazwa stowarzyszenia, adres, telefon);

2) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia);

3) dane dotyczące dotychczasowej działalności, informacje o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie;

4) uzasadnienie wniosku, tj. wyszczególnione osiągnięcia sportowe wraz z dokumentacją potwierdzającą te osiągnięcia;

5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5. 1. Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Mielnik.

2. Wysokość oraz formę nagrody dla poszczególnych kandydatów określa Komisja Opiniująca w zależności od uchwalonego przez Radę Gminy Mielnik budżetu gminy na dany rok.

3. Liczba oraz wysokość nagród i wyróżnień jest uzależniona od możliwości finansowych Gminy Mielnik w danym roku kalendarzowym.

4. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za to samo osiągnięcie tylko jeden raz.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

………………………………………

Miejscowość, data

Wniosek

do Wójta Gminy Mielnik

o przyznanie nagrody*/wyróżnienia* sportowego

Dane wnioskodawcy (nazwa klubu/stowarzyszenia, adres, nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………………

Dane osobowe kandydata do nagrody*/wyróżnienia* za wybitne osiągnięcia sportowe:

1

Imię i nazwisko

2

Data i miejsce urodzenia

3

Adres zamieszkania (ulica/miejscowość, nr domu, kod pocztowy)

4

Nazwa klubu (szkoła), stowarzyszenia, adres

Informacje o osiągnięciach sportowych

Uzasadnienie wniosku (informacje o całokształcie dotychczasowej działalności)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody*/wyróżnienia* za wybitne osiągniecia sportowe przyznawanych przez Wójta Gminy Mielnik, zgodnie za ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),

………………………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis zawodnika*/opiekuna prawnego zawodnika*/trenera*/działacza sportowego*)

……………………………………………………………………………………

podpis (pieczęć) zgłaszającego

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Wniosek Komisji Opiniującej

Podpisy członków Komisji:

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

Decyzja Wójta Gminy Mielnik

…………………………………………………………

podpis Wójta Gminy Mielnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama