reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Płaska

z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150 000,00 zł.

2) ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 620 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4 000 000,00 zł.,

b) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 4.

3. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Upoważnia się Wójta do :

1) emisji obligacji do kwoty 4 000 000,00 zł.;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 400 000,00 zł.;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, -z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości: 9 968 500,08 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 8 261 000,08 zł.;

b) majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki budżetu w wysokości: 8 348 500,08 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 8 236 600,08 zł.;

b) majątkowe w wysokości 111 900,00 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1 620 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

88 600,00

40 000,00

128 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

88 600,00

40 000,00

128 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

40 000,00

56 000,00

720

Informatyka

263 784,20

10 000,00

273 784,20

72095

Pozostała działalność

263 784,20

10 000,00

273 784,20

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

10 000,00

35 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

454 301,00

70 000,00

524 301,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

85 680,00

70 000,00

155 680,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

7 900,00

70 000,00

77 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

386 200,00

30 000,00

416 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

286 200,00

30 000,00

316 200,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

286 200,00

30 000,00

316 200,00

Razem:

7 269 921,20

150 000,00

7 419 921,20

Razem własne wydatki, z tego:

7 269 921,20

150 000,00

7 419 921,20

Własne wydatki bieżące:

7 158 021,20

150 000,00

7 308 021,20

Własne wydatki majątkowe:

111 900,00

0,00

111 900,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

928 578,88

0,00

928 578,88

Razem:

8 198 500,08

150 000,00

8 348 500,08


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 lipca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2015 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 000 000,00

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

4 000 000,00

Rozchody ogółem:

5 620 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

5 620 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 lipca 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Zakres dotacji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej

podmiotowa

316 200,00

2

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej

podmiotowa

100 000,00

Ogółem

416 200,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 lipca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

1

Dochody z wynajmu sali gimnastycznej

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

2

Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

Ogó ł em

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 lipca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmiany w wydatkach:

1) zwiększenie w dziale 600 na kwotę 40 000,00 zł. na wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych;

2) zwiększenie w dziale 720 na kwotę 10 000,00 zł. na usługi związane z utrzymaniem sieci internetowej;

3) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 70 000,00 zł. w związku z opłatą za prowadzenie sprawy sądowej na Litwie ( 7 500,00 Euro ) oraz w związku z ugodą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 38 000,00 zł.;

4) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 30 000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama