reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę Krasnopol oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz.379 i 1072) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 2 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem do 10 godzin w danym dniu.

2. Opłata o której mowa w ust.1 ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki oraz dziecka, które nie ukończyło pierwszego roku życia.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę Krasnopol w wysokości 7 zł dziennie.

§ 3. 1. Za czas nieobecności dziecka u dziennego opiekuna, rodzic (prawny opiekun) opłat wymienionych w § 1 nie wnosi po wcześniejszym zgłoszeniu faktu do opiekuna dziennego.

2. Opłaty wymienione w § 2 nie są wnoszone od następnego dnia po dniu zgłoszenia przez rodzica ( opiekuna prawnego) nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy Krasnopol w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę Krasnopol oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności :

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna orazmaksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wnoszone są przez rodziców (prawnych opiekunów) na rzecz Gminy Krasnopol.

W projekcie uchwały zaproponowano opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę Krasnopol w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki do 10 godzin dziennie , oraz podwyższeniu opłaty o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki oraz dziecka, które nie ukończyło pierwszego roku życia. Za czas nieobecności dziecka u dziennego opiekuna po wcześniejszym zgłoszeniu rodzic lub prawny opiekun dziecka opłat nie wnosi. Zaproponowano też wysokośćmaksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w wysokości 7 zł dzienne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama