reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 11 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 90f i 90m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 941, Nr 979; 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szypliszki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc:

1) uchwała Nr XXI/155/05 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 115, poz. 1386 z dnia 17.05.2005 r.)

2) uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 179, poz. 1910 z dnia 10.09.2009 r.)

3) uchwała Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego poz. 3670 z dnia 11.10.2013 r.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Szypliszki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szypliszki, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów,

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą",

3) formy i sposób ustalania wysokości zasiłku szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne: kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych,

2) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych,

4) uczniu - należy rozumieć przez to również wychowanka ośrodka lub słuchacza szkoły lub kolegium,

5) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

6) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

7) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 3. Do ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny uprawnieni są będący mieszkańcami Gminy Szypliszki:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. W sprawach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego Wójt Gminy Szypliszki lub osoba przez niego upoważniona, wydaje decyzje administracyjne, od których przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach.

Rozdział 2.
Formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, muzeum, galerii i kina organizowanych przez szkołę;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, a także sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego służącego temu procesowi, tuszu i papieru do drukarki, abonamentu internetowego, zakup instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie swoich zainteresowań w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań;

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych;

c) stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę - np. strój galowy ucznia obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły, ubranie niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej;

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowanie w bursie, internacie, transport środkami komunikacji zbiorowej;

4) świadczenie pieniężne - jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielanie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe.

2. Udzielenie uczniowi, w którego rodzinie występuje alkoholizm lub narkomania, stypendium szkolnego w formie bezpośredniej wypłaty świadczenia pieniężnego wymaga ustalenia, że zachodzą przesłanki gwarantujące wykorzystanie tej formy pomocy przez ucznia.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależności od wysokości dochodu na jednego członka rodziny ucznia w następujący sposób:

Tabela 1

Grupa dochodowa

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny

Miesięczna wysokość przyznanego stypendium

I

do 30% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

II

powyżej 30% do 60% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

III

powyżej 60% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

od 80 % do 120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

3. Wysokość stypendium w grupach dochodowych II i III, o których mowa w ust. 2, może zostać zwiększona, jednak nie więcej niż do kwoty stanowiącej 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), jeśli w rodzinie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

4. Każdy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest rozpatrywany odrębnie i przy uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań rodzinnych ucznia.

§ 8. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

Rozdział 3.
Formy zasiłku szkolnego oraz sposób ustalania jego wysokości

§ 9. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy uczniowi.

2. Do otrzymania zasiłku szkolnego są uprawnione osoby wymienione w § 3 znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3. Zdarzeniami losowymi są w szczególności:

1) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;

2) konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego;

3) klęska żywiołowa;

4) pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia;

5) kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia;

6) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny.

4. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

§ 11. 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej;

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny,

3) uzasadnienie ubiegania się o przyznanie pomocy.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego może określić Wójt Gminy Szypliszki, jako narzędzie pomocnicze dla chcących skorzystać z gotowego wzoru.

§ 12. 1. Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są uprawnieni:

1) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, którzy nie osiągnęli pełnoletności;

2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów;

3) dyrektorzy szkół, kolegiów i ośrodków, do których uczęszcza uczeń.

2. W szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 13. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 14. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Urzędu Gminy Szypliszki.

§ 15. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 5 ust. 1pkt 2 Regulaminu, realizowane jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie dokumentów i innych dowodów mogących przyczynić się do potwierdzenia poniesienia kosztów związanych z pobieraniem nauki.

2. Formą zwrotu kosztów jest przelew na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział 5.
Utrata i zawieszenie prawa do stypendium szkolnego

§ 16. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustanie przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. O ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1, rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły, ośrodka albo kolegium - niezwłocznie informuje Wójta Gminy Szypliszki.

§ 17. 1. Kwoty z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama