Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.41.2015 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę- 39.800 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 35.000 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 74.800zł

§ 4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,,Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 r.'', zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 11.982.903,60 zł

- z tego: bieżące 11.534.247,60 zł, majątkowe 448.656 zł

2) Plan wydatków ogółem - 11.440.532,60 zł

- z tego: bieżące 10.759.073,60 zł, majątkowe 681.459 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 542.371 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.41.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.41.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.41.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.41.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII.41.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe